Home

Secundaire successie biologie

Er kunnen meerdere typen van successie onderscheiden worden, zoals primaire en secundaire successie : primaire successie: er wordt uitgegaan van een compleet nieuwe leefomgeving (zoals een stuk drooggevallen land), waarbij... secundaire successie waarbij een bestaand habitat dusdanig verstoord wordt. Successie. Als in een gebied de soortensamenstelling gedurende langere tijd verandert, dan komt dat door een proces dat we successie noemen. Successie is het proces waarbij organismen een gebied koloniseren, het gebied aanpassen, en na verloop van tijd door nieuwe soorten worden verdreven uit het gebied In secundaire successie is het natuurlijke successieproces verstoord door de menselijke activiteit of het natuurlijke proces. Er is al grond aanwezig en primaire kolonisatoren hebben de eerste fase niet nodig Secundaire successie: mocht er door omstandigheden een ecosysteem half verdwijnen, vindt er secundaire successie plaats, dit houdt in dat de successie verder gaat vanaf wat over is en niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Gelaagdheid: Verschijnsel, dat in een ecosysteem verschillende lagen vegetaties te onderscheiden zijn

Maak onderstaande opdrachten. In de grafiek is de lijn die de primaire successie weergeeft weggevallen. Teken deze lijn erin een geef met een pijl aan in welke richting de successie verloopt. Zet op de juiste plek bij de lijn de begrippen pionierstadium en climaxstadium. Geef in de grafiek met een andere kleur de secundaire successie weer Wanneer een successieproces wordt gestart met het kale rotsoppervlak of waterlichaam dat geen grond of vegetatie bevat, wordt dit primaire opeenvolging genoemd, terwijl gemeenschappen worden opgericht nadat een grote verstoring zoals vuur, ernstige windstoot of loggen secundaire opeenvolging wordt genoemd Secundaire successie: successie als er al een humus bevattende bodem aanwezig is (de kringloop van stoffen is open) - Humus: een mengsel van organische en anorganische stoffen en micro- organismen (reducenten) - Bijv. de successie na het kappen van een bo

Successie (ecologie) - Wikipedi

Secundaire successie vindt plaats op locaties met reeds gevestigde vegetatie. Dit gebeurt nadat een verstoring de dynamiek van de gevestigde gemeenschap verstoort, zonder alle individuen volledig te elimineren SUBSCRIBED. Ik ben dr. ir. Pascal van de Nieuwegiessen, docent Biologie en oprichter van NGbiologie. Op dit Youtube-kanaal bied ik je in korte video's de volledige (school)examenstof biologie voor. Successie. primaire en secundaire successie, pioniervegetatie, climaxstadium, voedselweb, kringloop, biodiversiteit. Aarde en maan. coördinaten, plaatsbepaling, jaartelling, seizoenen, schijngestalten, eb en vloed, zons- en maansverduistering. Ons zonnestelse

Secundaire successie . Secundaire successie omvat ook de instroom van organismen, maar in dit geval ze gaan een omgeving beschadigd maar niet levenloos. Dit zou omvatten, bijvoorbeeld, een ecosysteem geschaad door een wild vuur of agressief loggen. In dit scenario, planten terug sneller en krachtiger ; eerd door overblijvende soorten Van primaire successie is sprake wanneer er nog geen bodem aanwezig is, bijvoorbeeld op een kale rotsondergrond of in open water. Bij secundaire successie is er al wel een bodem aanwezig, bijvoorbeeld na houtkap: de begroeiing is verdwenen, maar de bodem is er nog 10 (secundaire) successie Eindexamen biologie havo 2005-I havovwo.nl www.havovwo.nl - 1 - Antwoorden Deel-scores Maximumscore 1 11 Nee, waarbij uit het antwoord moet blijken dat. Ecologische successie kan gemakkelijk worden gezien bij belangrijke geologische gebeurtenissen, zoals vulkaanuitbarsting. Aan de ene kant koelen het verdreven magma en kokende materialen snel af, waardoor nieuwe maagdelijke lagen substraat aan de aarde worden toegevoegd, zoals op de vulkanische eilanden van de Stille Oceaan, die geleidelijk groter worden

Successie - Biologielessen

Elk individu van de populatie wil voldoende voedsel hebben om te kunnen overleven Successie [ecologie] - Van successie in de ecologische zin is sprake wanneer een levensgemeenschap dankzij natuurlijke processen wordt opgevolgd door een volgende. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire successie g, 3. successie tot climaxecosysteem • Secundaire successie: Successie als er al een humusbevattende bodem aanwezig is • Erosie: De bovenste laag van de bodem spoelt of waait gemakkelijk weg -> ondergrond bezit geen humus meer -> primaire successi ; Eindstadium van de successie Eindstadium van de successie. Het ecosysteem dat tot uiting komt als het milieu niet wordt beïnvloed door ingrijpen van de mens Climax (ecologie) Een climax in de ecologie ontstaat als het eindpunt van successie, als de abiotische factoren en de verschillende soorten, de soortensamenstelling, min of meer gelijk blijven/zijn

Verschil tussen primaire successie en secundaire successie

 1. Biologie 503 video's - Je weet wat het verschil is tussen primaire en secundaire successie en je kunt hier voorbeelden bij noemen. - Je weet wat er bedoelt wordt met een gradiëntecosysteem. - Je weet wat indicatorsoorten zijn
 2. Biologie VWO 4 hoofdstuk 3 ecosystemen en andere samenvattingen voor biologie , Natuur en Techniek. Goede samenvatting over biologie hoofdstuk 3 ecosystemen, bevat informatie over ecosystemen, voedselweb en successie
 3. secundaire successie: de successie hoeft niet helemaal van voren af aan te beginnen. De bodem bevat dan al humus. op een kaal stuk bosgrond verschijnen eerst eenjarige planten, daarna tweejarige planten en daarna overblijvende planten. gebaseerd op Biologie voor jou (5e editie, 2013
 4. ~secundaire successie: de successie hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen, bijv. als een stuk bos is gekapt, de bodem bevat dan al humus. ~open kringloop: er kan gemakkelijk bodemmateriaal worden afgevoerd, maar er kunnen ook gemakkelijk populaties emigreren
 5. g, brand etc.) en daarna volgt de successie. Vangen-merken-terugvangenmethode = je vangt een aantal organismen, merkt ze, zet ze terug, de dagen daarna vang je opnieuw organismen, en aan de hand van de verhouding tussen het aantal teruggevangen en gemerkte organismen schat je de populatiegrootte
 6. Successie: de verandering van de soortensamenstelling van een levensgemeenschap, zodat deze geleidelijk in een andere overgaat. Climaxecosysteem: laatste stadium in de successie. Soortenrijkdom bereikt maximale waarde en is o.a. afhankelijk van het klimaat. Secundaire successie: successie hoeft niet van voren af aan te beginnen

Biologie Hier vind je alle vwo biologie-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden. Speciaal voor docenten: Op deze USB-stick staan 53 havo- en 51 vwo-examens. Alle 1028 examenvragen zijn in Word-format beschikbaar! Deze 'kant-en-klare' examenopgaven zijn zeer handig bij het samenstellen van toetsen. examen 2021 tijdvak III hele examen 1. Koraalverbleking 2. Antivrieseiwitte Als 'secundaire successie' als antwoord gegeven wordt, dient dit ook goed gerekend te worden. 5 A Vraatzuchtige rups van een mooie nachtvlinder 6 maximumscore 3 Het antwoordt bevat de notie dat • het (juiste) gen dat codeert voor het gif uit de bacterie wordt geïsoleerd 1 • dit gen wordt ingebracht in een aantal kernen van cellen (van ee Primaire en secundaire successie; 2) 2 biotoop-opnamen gegeven (zelfde biotoop, verschil in tijd) met percentages en de formule van de Simpson diversiteitsindex. Toon aan dat je weet hoe de formule werkt (als je geen rekenmachine bij had) en bereken de eveness (formule NIET gegeven). Maak van deze opnamen een rank-abundance grafiek Secundaire geslachtskenmerken: ontstaan in de puberteit onder invloed van geslachtshormonen beharing en borstontwikkeling. Menstruatiecyclus Hypofyse FSH + LH FSH: stimuleert groei en ontwikkeling van het ovarium (eierstokken). Bij mannen zorgt het voor de productie van sperma S-fase. of synthese-fase. Tijdens de S-fase (die zich in de interfase situeert tussen de G 1 -fase en de G 2 -fase) gebeurt de replicatie van het DNA. Op het einde van de S-fase zijn alle chromosomen verdubbeld tot dubbel zoveel chromatiden. M.a.w. de chromosomenset wordt tijdens de S-fase verdubbeld ( 4n ), zodat straks na de mitose elke.

betavak

Biologie leren en oefenen doe je op biologiepagina.nl. Biologiepagina.nl: De biologiesite voor het oefenen en leren van biologie. Kies je klas voor oefeningen, samenvattingen, toetsen of biologie examens vmbo, havo en vwo. Partners: Rome, Barcelona, Florence, Seville, Edinburgh, Sagrada Familia, Rome, Barcellona, Milaan, Dubai en meer links 12.5 Successie - 'opvolging' van verschillende ecosysteme die op een bepaalde plek zullen bestaan. Het heet alleen successie als de veranderingen plaats vinden m.b.v. het eerdere ecosysteem. Er zijn twee soorten: primaire en secundaire successie Primaire successie. Begint op kale ondergrond (zonder humus). Bijvoorbeeld als door erosie de bovenste laag van de bodem verdwenen is. Secundaire successie. Begint op een onbegroeide plaats maar waar nog wel humus aanwezig is. Bijvoorbeeld na een bosbrand of na het kappen van een stuk bos. Successie begint met pioniersvegetatie

Video: Biologie - 4VWO Hoofdstuk 6 - Ecologie - StudeerSne

Successie - betavak

 1. Start studying Biologie ecologie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Secundaire successie. successie als er al een humusbevattende bodem aanwezig is. Gelaagdheid
 2. Wat is het verschil tussen primaire en secundaire successie? Van primaire successie is sprake wanneer er nog geen bodem aanwezig is, bijvoorbeeld op een kale rotsondergrond of in open water. Bij secundaire successie is er al wel een bodem aanwezig, bijvoorbeeld na houtkap: de begroeiing is verdwenen, maar de bodem is er nog
 3. Project biologie Nieuwtjes Contact 6.1 Primaire en secundaire geslachtskenmerken. Bonus opdrachten. Opdracht 1 Primaire en secundaire geslachtskenmerken Klik Wat zijn secundaire geslachtskenmerken? Beantwoord de volgende vragen met behulp van de afbeelding. 3
 4. Kolonisatie is in de biologie het zich vestigen van organismen in een betrekkelijk leeg gebied, waar zich dan een nieuwe populatie (een groep bij elkaar levende organismen van dezelfde soort) kan vormen.. Onder gunstige milieuomstandigheden in het gevonden habitat en als er slechts weinig of geen concurrentie wordt ondervonden kan de populatie zich uitbreiden
 5. Samenvatting Biologie voor Jou 2b Ecologie 6.1 Ecologie = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu Successie =opeenvolging van planten en dierensoorten in een gebied, van een pionieersecosysteem naar een climaxecosysteem Pioniersecosystee Leervragen Thema 7: Ecologie Biologie HAVO 4 Successie: verandering van de soortensamenstelling van een levensgemeenschap, waardoor deze.
 6. dan geen humus meer en successie moet dan opnieuw gebeuren -> primaire successie. Wanneer er geen sprake is van climaxecosysteem, bevat de grond veel humus en groeit alles snel terug en is de kringloop van stoffen open -> secundaire successie. De duinen zijn een gradiëntecosysteem-> ecosysteem met geleidelijke overgangen van zout
 7. Om je een beetje te helpen bij het maken van je werkstuk vind je hieronder een aantal tips. - Verzin een spannende titel dat de lading dekt van jou gekozen onderwerp. - Kies een serieus plaatje, dus geen stripfiguur of iets dergelijks. - Zet de volgende dingen onder elkaar: Inleiding, Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4

Verschil tussen basisopvolging en secundaire opvolging

Bio Complexiteit. In de natuur is er genoeg competitie de meeste soorten zijn afhankelijk van de voeding, Secundaire successie. Maar tien procent van de wereld is bedenkt met bos. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat primaire successie helemaal niet werkt bio, B1,2,3,4 organismen - Coggle Diagram: bio, B1,2,3,4 organismen secundaire successie. waarbij een bestaand habitat dusdanig verstoord wordt dat de successie opnieuw plaatsvindt. bosbrand. indicatorsoorten. aanwijzing geven over een kenmerk van het milieu 6.6 Successie. Bonus opdrachten. Opdracht 1 Pioniers- of climaxecosysteem? Klik op onderstaande link en beantwoord de vragen Dit is een samenvatting van het derde hoorcollege van ecologie uit 2016-2017 met toevoegingen van 2017-2018. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: biomen tropen grasland toendra woestijn regenval temperatuur productie decompositie diversiteit latitude evaporatie species richness species eveness diversiteitsindex Shannon index Simpson index ecosysteemfuncties keystone species successie.

Biologie thema 2 ecologie samenvatting - StudeerSne

In de natuur blijft een kale bodem niet lang onbegroeid. Als je niet ingrijpt, verandert de plantengroei voortdurend van uitzicht en komen er steeds meer planten bij. De oorspronkelijke kale bodem groeit uiteindelijk helemaal dicht, de vegetatie evolueert. Het eindstadium of de climaxvegetatie in onze contreien is het loofbos. Het hele proces van opeenvolgende fasen va Biologie voor jou / bvj - 6 Ecologie begrippenlijst - Maricke woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

biologie 20 05 Tijdvak 1 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs . 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 10 (secundaire) successie WAEC Biologie Syllabus 2020 is uit: het Biologie 2020/2021 West-Afrikaanse examenraad Secundaire successie, climax van de successie: kenmerk van een stabiel ecosysteem. Factoren die van invloed zijn op de omvang van de populatie: geboorte, sterfte, emigratie,. Eindexamen biologie pilot havo I. Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 scorepunten toegekend. Bromelia s 1 A 2 C 3 B 4 maximumscore 2 Osmose is diffusie van water door/via een semipermeabele. Nadere informatie

Samenvatting Biologie Ecologie (5e klas havo) Scholieren

Vraag 27: go (secundaire successie mag ook) Vraag 28: bodemmonster is het goede antwoord, bodemdieren mag ook. (bodem dieren uit gebied 3 is dus niet goed, geen variabele) Vraag 29: Opm.: Het woord besteis subjectief en dient vermeden te worden Successie [ecologie] - Van successie in de ecologische zin is sprake wanneer een levensgemeenschap dankzij natuurlijke processen wordt opgevolgd door een volgende. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire successie. Van primaire successie is sprake wanneer er nog geen bodem aanwezig is, bijvoorbeeld op een kale rots. Beschrijving van de subdomeinen C2 Zelfregulatie van het organisme en C3 Zelforganisatie van ecosystemen voor het schoolexamen hav Deel 9 Successie. 1. DEEL 9SUCCESSIE. 2. Inhoudstafel3 - 4 Bialowieza-oerbos, een dicht en donker climax-stadium5 - 10 Inleiding: r-selectie, K-selectie11 Selectie, eilanden en natuurbehoud12 - 14 Het tellen van biodiversiteit (sverlies)15 Anemofilie of windbestuiving16 Overige kenmerken windbloeiende r-typen17 Anemochorie of.

De rol van ecologische successie in ecosystemen

GENIE Biologie, een antwoord op jouw vraag . Voor de ontwikkeling van onze wetenschapsreeks hebben we g eluisterd naar de noden van leerkrachten en die van leerlingen.. Uitgever Tess Poppe geeft in dit filmpje een antwoord op volgende vragen: . Hoe spelen we met GENIE Biologie in op de noden van de leerling?; Hoe komen we tegemoet aan de noden van de leerkracht Biologie Thema 6: Werking van ecosystemen, En dan terug opnieuw - Coggle: Biologie Thema 6: Werking van ecosystemen, En dan terug opnieu

HAVO examenprogramma biologie Specificatie subdomein C3. Zelforganisatie van ecosystemen. alleen schoolexamen. Eindterm De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van. bij het adviesexamenprogramma van de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs - pionierssoorten - pioniers/ climax - primaire productie/ secundaire productie - persistent - relaties tussen soorten - redoxsysteem - symbiose (vormen van; mutualisme, commensalisme en parasitisme) - successie - soort / specie primaire successie ontwikkeling van boomloze vegetaties in het kader van de primaire successie regressieve ontwikkeling tot een vegetatieloos landschap (verstuiving) Figuur 2.1: Theoretisch model van de successie op droge zandgronden (Fanta, 1982) Het eindstadium van de secundaire successie is volgens Fanta een eiken-berkenbos op d

Samenvatting boek ecologie samenvatting hoorcollege introductie op ecologie: atmosfeer nu: stikstof n2 zuurstof o2 koolzuur co2 water h2o adenine bouwsteen i termijn de bovengrondse bio- massa en dus de C-voorraad toe- neemt tot boven het niveau van een vergelijkbaar beheerd bos. Op de lange termijn gezien vindt op de rijkere zandgronden een secundaire successie plaats van grove dennenbos naar eikenbos en uiteindelijk naar beukenbos. Gedurende deze ontwikkelin Biologie Natuur Ecologie Successie Climaxecosysteem Pionier ecosysteem. Deel deze video . Biologie met Joost . Een scheidingstransformator bestaat uit een primaire en een secundaire wikkeling die elektrisch gescheiden zijn door middel van een hoofdisolatie Oefen de voorkennis op deze pagina, voordat je start met 2. Maak een keuze of je de de flipping the classroom video bekijkt of dat je de leerstof liever gewoon doorleest (Als je de stof lastig vindt, kun je ook beide doen). Oefen de leerdoelen van onderdeel 5 veranderende ecosystemen op MaxOnline van Biologie voor Jou met de opdrachten 26.1, 27.

Ecologie Pascal Gunsc

Secondary succession is one of the two types ecological succession of a plant's life. As opposed to the first, primary succession, secondary succession is a process started by an event (e.g. forest fire, harvesting, hurricane, etc.) that reduces an already established ecosystem (e.g. a forest or a wheat field) to a smaller population of species, and as such secondary succession occurs on. Biologie ecologie vwo 4 Biologie voor Jou oefenen en toetsen van begrippen, samenvatting . successie waarbij de ondergrond vrijwel geen humus meer bevat en van voren af aan moet beginnen. producent. planten of autotrofe bacterie secundaire successie Biologie voor jou H5 Ecologie (klas 5) vindt er secundaire successie plaats: het ecosysteem hoeft niet helemaal van voren af te beginnen, want er is al humus in de grond. Het is een open kringloop: soorten uit de omgeving kunnen zich makkelijk vestigen.. Een complete biologiemethode voor de tweede fase met 28 theoriehoofdstukken, ruim 700 opdrachten geclusterd in 25 thema's

Biologie speelt een belangrijke rol bij vraagstukken van de toekomst, zoals op het gebied van voeding en voedselzekerheid, gezondheid, duurzame ontwikkeling, secundaire successie: de successie hoeft niet helemaal van voren af aan te beginnen. De bodem bevat dan al humus BIOLOGIE SE 1: STOFWISSELING, ECOLOGIE EN MENS & MILIEU Wat moet doen bij elke basisstof?* successie verandering van de soortensamenstelling van een levensgemeenschap, zodat deze secundaire successie er is al een humuslaag aanwezi successie, secundaire Successie op een kale bodem die al eens begroeid is geweest. De bodem bevat al wat humus. Categorieën. Ecologie. successiesnelheid Oefening voedselweb in een vijver van bioplek. Categorieën. Ecologie. voedselrelatie.

Biologie Thema 5: ecologie (klas 5) BS 1: De organisatieniveaus vd ecologie. Ecologie: leer van relaties tussen organismen en hun milieu. Milieu bestaat uit biotische - en abiotische factoren: Abiotisch: levenloze natuur (licht, temperatuur e.d.). Het geheel van alle abiotische factoren in een ecosysteem = biotoop Begrippenlijsten biologie 4 havo en 5 havo PENTA College CSG Scala Rietvelden 2 omstandigheden leveren een grote selectiedruk. Selectief permeabel Celmembraan is selectief permeabel. Hierdoor heeft de celmembraan een regulerende functie, waarbij de opname en afgifte van veel stoffen wordt gereguleerd door eiwitten Secundaire bossen wekken onder biologen minder sympathie dan 'primaire' oerwouden, maar Poorter wijst erop dat ze ongeveer de helft uitmaken van het totale bosoppervlak en relatief veel koolstof opslaan. 'Door de klimaatproblematiek, biodiversiteitscrisis en bosbranden zijn bossen weer een heel sexy onderwerp', constateert hij tevreden

Secundaire opvolging en pioniersoorten Centaurea maculosa , een voorbeeld van pioniersoorten Pioniersoorten kunnen ook in secundaire opeenvolging worden aangetroffen , zoals een gevestigd ecosysteem dat wordt verkleind door een gebeurtenis zoals: een bosbrand , ontbossing of opruiming; snel koloniseren van open ruimtes die voorheen vegetatie ondersteunden Secundaire successie. Maar tien procent van de wereld is bedenkt met bos. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat primaire successie helemaal niet werkt. Echter wordt de natuur constant onderbroken in zijn ontwikkeling. Dit is in sommige gevallen natuurlijke verstoring, wat bijvoorbeeld door een natuurlijk fenomeen plaats vind Biologie Thema 5 Ecologie ! Basisstof 1: !! Biotische)factoren:!Predatoren,!Soortgenoten,!Voedsel,!Stuikgewas,!Ziekteverwekkers! Abiotische)factoren:!Licht,!lucht.

Begrippenlijst Biologie Deel 1 en 2 (4e klas havo

Ecologische successie breekt die in drie fundamentele fasen: primaire en secundaire successie en een hoogtepunt staat. De studie van ecologische successie richt zich in het algemeen op de planten die aanwezig zijn op een bepaalde site. Maar dierpopulaties ook verschuiven na verloop van tijd in reactie op de veranderende habitat Ecosystemen worden gekarakteriseerd door kringlopen van stoffen en stromen van energie. Onderlinge relaties binnen ecosystemen zijn dynamisch en onderhevig aan verstoringen. 5.1.1 De student kan voor een bepaalde soort de habitat en niche beschrijven in termen van abiotische en biotische factoren en relaties Oefen de leerdoelen van onderdeel 4 Veranderende ecosystemen op MaxOnline van Biologie voor Jou met de opdrachten ; successie, biodiversiteit, climaxecosysteem, erosie, humus, primaire successie, secundaire successie, indicatorsoorten, invloed van grazers op successie, invloed van predatoren op soortenrijkdom, modelleren, evenwichtssituaties Nematoden als bio-indicator Positie in successie: Vroeg Laat . I I Nematoden als indicators voor bodemclassificatie 53 rijpe bodem noemt. merkt door een secundaire successie in nematodenfauna. De meeste indices zijn gebaseerd op soortenrijkdom Successie (ecologie) en Biotische factor · Bekijk meer » Bodemvorming. Bodemvorming of pedogenese is het proces waarbij onder invloed van bodemvormende factoren uit een dunne laag verweerd materiaal, gesteente, niet-geconsolideerd sediment of veen een bodemprofiel ontstaat. Nieuw!!: Successie (ecologie) en Bodemvorming · Bekijk meer » Botanicu

Examenprogramma biologie 1 en biologie 1,2 v.w.o. 1 Het eindexamen. 41 met behulp van anatomische informatie de primaire en secundaire geslachtskenmerken bij de vrouw en de man noemen en in afbeeldingen herkennen. 158 in relatie tot successie de betekenis noemen van Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs (Brussel) (Biologie) 180 sp. Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs - Lichamelijke opvoeding (Dilbeek) (Biologie) 180 sp. Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs - 1 onderwijsvak - 2de diploma (Brussel) (Biologie) 180 sp Secundaire successie . Secundaire successie omvat ook de instroom van organismen, maar in dit geval ze gaan een omgeving beschadigd maar niet levenloos. Dit zou omvatten, bijvoorbeeld, een ecosysteem geschaad door een wild vuur of agressief loggen. In dit scenario, planten terug sneller en krachtiger vakgroep Biologie Onderzoeksgroep Terrestrische ecologie WVI Westvlaamse Intercommunale, Brugge foto: Yves Adams. Natuurtypen Heide 1 We hebben te doen met een stadium uit de secundaire successie van gerooid bos dat via de vervangingsgemeenschap heide terug naar de climax loofbos evolueert. D EBA Secundair onderwijs avondtraject (afbouw) - MDT 4 extra lesbevoegdheid 2 vakken, 96 sp. (Diepenbeek) (Onderwijsvak Biologie) 180 sp. EBA Secundair onderwijs avondtraject (afbouw) - MDT 5 extra lesbevoegdheid 1 vak, 50 sp. (Diepenbeek) (Onderwijsvak Biologie) 180 sp