Home

Ethische vraag betekenis

Betekenis Ethisc

Ethisch. Wat te maken heeft met normen, zeden en waarden. Wat verband houdt met de vraag wat goed en slecht is. Ethische waarden en morele fundamenten vormen ons kerngeloof, het is datgene waar we naar teruggrijpen wanneer bestaande institutionele regels, sociale normen, wetten en voorschriften die ons van buitenaf worden opgelegd, niet meer. Ethische vragen zijn vragen over goed en kwaad. De antwoorden erop worden meestal gegeven in de vorm van 'mag'- of 'moet'-zinnen Medisch-ethische kwesties = Een ethische kwestie is een vraag die men niet louter op grond van wetenschappelijke onderbouwing kan beantwoorden. Ze omvat een gewetensprobleem. De medisch- ethische kwesties zijn dergelijke probleemstellingen die zich in de... CELAZ = College voor ethische en levensbeschouwelijke aspecten van de zorgverlening

 1. Moraal zijn de waarden en normen die richting geven aan jouw doen en laten, ze sturen de keuzes die je maakt. Ethiek is daarover nadenken. Het is nadenken over de vraag of jouw handelen leidt tot goede zorg. Dat kan echt over van alles gaan: van grote levensvragen tot kleine, dagelijkse keuzes
 2. De Griekse wijsgeer Socrates (470-399 v.Chr.) wordt gezien als de grondlegger van de ethiek. Hij gaf betekenis aan het woord ethiek als zijnde het nadenken over goed handelen (Centrum voor Ethiek en Gezondheid CEG, 2008). De vraag die dan ook bij ethische kwesties centraal staat luidt: wat is goed om te doen in concrete situaties
 3. Ethiek, moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren. Ook in de politiek, het bedrijfsleven en de geneeskunde spelen ethische vragen een belangrijke rol, en ook in wetens
 4. Ethische vragen zijn vragen over goed en kwaad. De antwoorden erop worden meestal gegeven in de vorm van 'mag'- of 'moet'-zinnen. Voorbeelden: Moet ik kwetsbare mensen verzorgen door dingen van hen over te nemen (zoals douchen, aan- en uitkleden, scheren) of laat ik hen meer in hun waarde door hen zoveel mogelijk zelf te laten doen
 5. Een ethische kwestie is een vraag die men niet louter op grond van wetenschappelijke onderbouwing kan beantwoorden. Ze omvat een gewetensprobleem. De medisch-ethische kwesties zijn dergelijke probleemstellingen die zich in de medische sfeer afspelen. Mensen die aangewezen zijn deze vragen te beantwoorden, zetelen in een ethische commissie
 6. Ethische verantwoordelijkheid is het nakomen van impliciete of expliciete afspraken over wat het juiste en respectvolle gedrag in een vakgebied of beroep zou moeten zijn. Het doel is om de correcte uitvoering te garanderen van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uit te voeren acties en om het welzijn van alle betrokkenen bij deze praktijk te bereiken

Ethiek evalueert normen, wetten, regels en menselijk gedrag, en stelt zich de vraag hoe 'zedelijk' of 'moreel' die zijn Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Vaak reflecteert men zichzelf in een situatie en probeert de situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken en daarbij vragen te stellen over goed of kwaad Ethiek is een wetenschap waarbij mensen proberen om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Op ethische vragen is echter geen eenduidig antwoord te vinden omdat ze vaak erg persoonlijk zijn (bron: ENSIE)

De ethicus zal daarom altijd de vraag stellen of hier wel het echte geluk van afhangt. Hedonisten, die streven naar genot , zeggen daarom dat we niet moeten afgaan op kortstondige of oppervlakkige genotsmiddelen, zoals alcohol of seks, maar ons verstand moeten gebruiken om in te schatten of wat we willen doen ook genot verschaft op langere termijn Er moet in de vraag een persoon voorkomen wiens gedrag centraal staat. Een vraag als Is het goed dat er macht is in het bedrijf? is te vaag en te veelomvattend en daardoor niet geschikt. 3. De vraag moet gaan over datgene waar je je het meest druk om maakt in de situatie, en daar ook antwoord op geven Ethische vragen met betrekking tot in-vitrofertilisatie betreffen met name de (implicaties van de) morele status van het 'pre-implantatie' embryo. Deze vragen rijzen om twee redenen. Ten eerste: in de meeste invitrofertilisatie-centra worden meer eicellen bevrucht dan in één keer veilig in de baarmoeder kunnen worden geplaatst

Betekenis 'ethisch' Je hebt gezocht op het woord: ethisch. e thisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 de ethiek betreffend. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Ethische vragen doen zich voor, aldus Struijs, in het dagelijks handelen van professionals. 'Deze vragen zijn gericht op wat goede zorg is, en wat je als professional moet doen - of moet laten - om goede zorg te verlenen. De zorg draait om persoonsgerichte beslissingen, hoe neem je die Ethiek analyseert en verheldert de naar voren gebrachte argumenten en de rechtvaardiging van morele claims. Het gaat daarbij niet om de feitelijke vaststelling of iets als goed of slecht wordt beschouwd, maar vooral om de redenering daarachter, de argumentatie. Ethiek is daarom gekoppeld aan de toetsing en correctie van menselijk handelen Omschreven wordt allereerst wat onder ethisch gevoelige situaties zal worden verstaan, welke spanningen en fricties zich in de praktijk kunnen voordoen, en wat het belang en het doel van ethische reflectie op deze praktijksituaties is (hst. 2, 3, 4). Vervolgens wordt de betekenis van het Moreel Kader uiteengezet. Wat is de bedoeling ervan

In deze posting zal ik het verschil tussen moraal en ethiek uitleggen. Zoals je eerder hebt kunnen lezen, gebruiken sommige mensen deze begrippen door elkaar: morele oordelen en ethische oordelen zijn voor hen hetzelfde. Dit kan de indruk wekken dat dat er geen verschil is tussen het begrip ethiek en het begrip moraal 2. Wat is de morele vraag? De formulering van de morele vraag is essentieel voor de ethische reflectie en de uit-komst daarvan. Deze stap bepaalt voor een belangrijk deel hoe en in welke richting het proces inhoudelijk verloopt. Met het oog op een heldere discussie is het zaak dat alle deelnemers het eens zijn over de formulering van de morele. Met ethiek of moraalwetenschap proberen ze een criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden beoordeeld Een vraag of een verzoek kan kenbaar gemaakt worden op twee manieren: door een lid van de Ethische Commissie aan te spreken, een actuele ledenlijst vindt u hier.; per e-mail via SecretariaatEthischeCommissie@ziekenhuisgeel.be; Een verzoek tot advies voor een (studie)protocol wordt elektronisch via mail bezorgd aan het secretariaat EC via het volledig ingevulde aanvraagformulier

Ethische kwesties - definitie - Encycl

 1. Concreet betekent dat: weten wat het spanningsveld is, welke belangen er spelen, welke waarden er in het geding zijn, en welke vragen gesteld moeten worden. Dat vraagt niet alleen om bewustwording van ethische aspecten, maar ook om morele moed om deze bespreekbaar te maken
 2. Het betekent ook dat patiënten met acute klachten wél voorrang krijgen op patiënten zonder acute klachten. In dat geval gaat het immers om een ongelijke situatie. In de gezondheidszorg draait het om de medische vraag/behoefte: iemand moet die behandeling krijgen die op dat moment wenselijk en nodig is
 3. Dat betekent dat ethische vragen niet alleen in tweede instantie aan de orde zijn, dat wil zeggen als gekeken wordt naar de gevolgen van toepassing van een technologie. Ethische vragen zijn ook te stellen voorafgaand aan en tijdens de ontwikkeling van een technologie als sociale praktijk en cultuurproducent
 4. De vraag is op welke wijze men ethische reflectie Het artikel werd voor publicatie geaccepteerd op 21-9-2015.in de psychiatrische context kan toepassen en hoe men deze vorm van reflectie instellingsbreed kan invoeren. Vanuit de eigen ervaring willen we graag enkele praktische hand
 5. Dit ethisch dilemma kan je even bezighouden, maar vaak is hier wel een oplossing voor: alles in kaart brengen. Een goede afweging maken. Een ethisch of moreel dilemma kun je zelf aanpakken. Dit doe je met onderstaande stappenplan: Verkennen: krijg een compleet beeld van de situatie Vragen: formuleer de vraag waar je graag antwoord op wilt hebbe
 6. g kan meerdere goed onderbouwde keuzes toestaan. Het belangrijkste doel van de casusbesprekingen is om helder te krijgen voor welke keuze in een bepaalde situatie de sterkste argumenten gegeven kunnen worden, en te laten zien hoe ethische afwegingen daar systematisch bij kunnen worden betrokken
Allegorie Definitie, Betekenis & Voorbeelden

Ethisch verantwoord betekent dan dat je kunt beargumenteren (verantwoorden) waarom iets moreel juist is. Om de vraag van de tweede casus te nemen: is het ethisch verantwoord om iemand 3 miljoen voor een beeldje te bieden, terwijl je weet dat het 4 miljoen waard is Daarbij staat de volgende vraag centraal: beantwoorden de feitelijke gehanteerde normen en waarden wel aan de opvattingen over hoe mensen zich behoren te gedragen? De normatieve ethiek geeft geen eenduidig antwoord op deze vraag maar geeft in haar morele oordeelsvorming verschillende soorten argumentaties weer die gebaseerd zijn op verschillende ethische theorieën Ethische optiek is of iets goed of kwaad is bekeken in het licht van de Bijbel. Je moraal is al je opvattingen over goed en kwaad. Deze besteen uit waarden en normen. Ethische normen zijn gekoppeld aan je levensbeschouwing (houdt zich bezig met de belangrijkste vragen uit je leven). Je moraal is een onderdeel van je levensbeschouwing

Bedrijfskunde/Economie: De zin en onzin van betekeniseconomie

Samenvatting over Hoofdstuk 3, Ethiek voor het vak levensbeschouwing en de methode Zin leren. Dit verslag is op 3 juli 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo Ethisch: 1) tot de ethica behorend 2) moreel, zedelijk. Ook ethisch is een interessant begrip. In de tweede betekenis (moreel, zedelijk) hangt het maar net af van wie je het vraagt in hoeverre non-monogamie überhaupt ethisch kan. In traditioneel-christelijke kringen wordt dat met een beroep op de bijbel met klem afgewezen 1 de heersende zeden en gebruiken => moraliteit, moreel, zedelijkheid. 2 iemands voorstelling van goed en slecht => ethiek. 3 moreel. 4 zedenles, lering => moralisatie. Moraalfilosofie. Denken over de beginselen (principes), normen en wetten van het behoorlijk menselijk handelen => ethiek. Moraalridder Samenvatting over Ethiek voor het vak levensbeschouwing. Dit verslag is op 16 juli 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie

Wat is ethiek in de zorg? Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal 70 De verpleging en verzorging van een ernstig zieke, technologie-afhankelijke patiënt in de thuissi-tuatie betekent vaak een grote belasting voor gezinnen, zeker wanneer het gaat om langdurige zorg
 2. Scholen moeten bewust nadenken over dit soort ethische vragen wanneer ze keuzes maken voor digitalisering in het onderwijs. Dat schrijft Kennisnet in haar rapport 'Waarden wegen - Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs'. Digitale technologie maakt onderwijs in veel opzichten aantrekkelijker, makkelijker en efficiënter
 3. Deze publikatie is voortgekomen uit het project Ethische vragen bij hulp aan etnische cliënten onder leiding van drs. Alies Struijs, waar zij een dag per week aan werkte, van januari 1991 tot en met december 1995. Het doel van het project was het volgende: een visie te geven op de vraag in hoeverre hulpverleners in hun hulpaanbo
 4. Ethiek: Enkele vragen die hopelijk leiden tot verdieping Ons genootschap heeft als motto: In liefde werken aan een menswaardige wereld. Woorden die direct aan ons gevoelen appelleren. Als we echter bedenken wat we er precies mee bedoelen, komen er vragen. Dit artikel is geschreven om reacties uit te lokken en zo te komen tot een nader
 5. g tussen mens en robot, maar je kunt je wel voorstellen wat het betekent als een patiënt of cliënt de robot weer moet afgeven.
 6. De situatie waarin de ethische vraag ontstaat, de niveaus waarop de vraag gesteld kan worden, en het soort van zekerheid die we kunnen verwerven, bepalen de verschillende typen van ethiek. Vooral in de klassieke oudheid en de Middeleeuwen, maar ook in de tegenwoordige tijd, houden veel denkers zich bezig met de eigen aard van de morele of retorische logica
 7. ale patiënt om bij haar te blijven zitten wanneer de. werkdruk te hoog is; het nemen van beslissingen waar ethische waarden tegen elkaar afgewogen worden o bv

H2: VRAGEN BIJ HET ARTIKEL ETHISCHE THEORIEËN In de appendix tref je het artikel aan: 'Ethische theorieën' uit het Bedrijfsethiek voor HBO van Jan de Leeuw en Jacinta Kannekes. Lees dit artikel goed door. U kunt de volgende tentamenvragen verwachten: Paragraaf 1 Inleiding Lees de casus van de Pedoseksuelenjacht op Internet door (p43) Maar wat betekent ethisch goede zorg in die context? Dat is de centrale vraag die we in dit ethisch advies willen beantwoorden. Om die vraag van bij het begin levensecht te maken, luisteren we eerst naar mensen die levensmoe zijn en dat op heel diverse wijzen tot uitdrukking brengen. Ethiek in de zorg - Dilemma 2: Wat maakt iemands leven zinvol? - 5 handvatten en tips voor een zorgvuldige afweging - www.zorgvoorbeter.nl - 2019 Ethische dilemma's of lastige keuzes ontstaan zodra je in je werk als zorgverlener niet meteen weet wat goed is om te doen Ethische beginselen in sociaal werk Vanuit de filosofische vraag en de theorieën als - voorlopig - antwoord daarop, zijn beginselen al dan niet expliciet geformuleerd. Sociaal werk heeft in de loop van de geschiedenis haar brede beginselen verder uitgewerkt. Dat betekent dat we wereldwijd als sociaal werkers uitgaan van dezelfde ethische

meta-ethische vragen. Meta-ethische bespiegelingen hebben niet alleen consequenties voor de vraag naar de mogelijkheid van normatieve ethiek maar ook voor de vormen van op het juiste in de betekenis van het moreel verplichte onderscheiden. Frankena noemt ee Om ethisch verantwoorde ai de ruimte te geven, zullen bedrijven medewerkers erbij moeten betrekken die model staan voor degenen die de algoritmen later gaan gebruiken. Een ai-algoritme is gebaseerd op reeds bestaande data en die gegevens bepalen het gedrag van toekomstige ai. Kijk maar naar de subjectiviteit die aan het licht kwam bij de. 4 Hieronder staat een Stappenplan Ethisch Oordelen, dat bij allerlei situaties die zich in het leven voordoen als hulpmiddel gebruikt kan worden om tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen. Lees de vragen en probeer te achterhalen of je bij de bovenstaande casus misschien een aspect hebt laten liggen. Stappenplan Ethisch Oordele Ethische dilemma's als deze leiden tot vragen als: wat is goede zorg in deze situatie, voor deze persoon met dit levensverhaal? Die vragen beantwoorden kan lastig zijn. Behalve de persoon om wie het gaat zijn er vaak anderen bij betrokken, ieder met zijn eigen waarden. Ook jouw eigen waarden spelen een rol

Prangende ethische vraagstukken. woorden: 6577. leestijd: 29 min. Ethiek↓. Ethiek is een tak binnen de filosofie die zich bezighoudt met de systematische reflectie van wat als goed of juist handelen bestempeld wordt. > Hoofdstuk 3.1. staat binnen de ontwikkeling van AI↓ Leerdoelen: Na deze les ken je de betekenis van de begrippen: - Ethiek, Media-Ethiek - Normen & waarden - Ethische dilemma's - Zelfregulering Ethiek: Gedragswetenschap die zich bezighoudt met reflectie op de moraal; het geheel van waarden, normen en regels die in een bepaalde sociale context het gedrag reguleren vanuit het gezichtspunt van wat wel en niet behoort, wat wel en niet mag.

Ethiek en bedrijfsethiek: de definitie en het vakgebied

Dilemma: Het kopen van ethisch verantwoorde kleding. Wie zou er nu niet willen kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame kledingstukken? Ondanks dat dit soort producten in overvloed beschikbaar is, wordt de wens naar het kopen ervan niet weerspiegeld in het gedrag van consumenten. Dit komt door de discrepantie van ethisch bewustzijn - wat er. ik heb morgen een soort van pw over ethiek maar ik snap niet goed wat het is. zouden jullie mij goede en informatie die niet te moeilijk te begrijpen is geven. alvast bedankt gr nick Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Welke ethische vragen komen er boven bij het gebruik van data in de zorg? Het werken met grote datasets in de zorg brengt kansen met zich mee als het gaat om analyses, zorg op maat en preventie. 'Data-driven' gezondheidszorg is veelbelovend. Maar het hebben van veel data is geen garantie voor betere zorg Wat betekent het gebruik van smartphones voor ons dagelijks leven? Ethiek als begeleider, niet als beoordelaar ECP heeft in samenwerking met prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek de aanpak Begeleidingsethiek ontwikkeld. Het is een innovatieve methode die concrete handvatten biedt om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen Zijn betekenis wordt zo uitgebreid dat reflexiviteit wordt overwogen en vastgesteld als een manier van rigoureuze onderzoekspraktijk en ethische onderzoekspraktijk. Reflexief zijn in ethische zin betekent erkennen van en sensitief zijn met micro-etische dimensies van onderzoekspraktijk en alert zijn op en voorbereid zijn voor manieren waarop men moet omgaan met ethische spanningen die zich.

wordt: onderzoekers worden instrumenteler in hun praktijken. Ethische vraag‐ stukken zijn dan vaak buiten het blikveld of worden als lastig en tijdrovend beschouwd. Dit boek geeft inzicht in de ethische vraagstukken en houdt kwalita‐ tieve onderzoekers een spiegel voor om te reflecteren op hun eigen praktijken Hiermee vraag je een medisch-ethische toetsing aan. 2. WMO-vooraanvraag: bij twijfel of je onderzoek WMO-plichtig is, of als je bevestigd wil hebben dat je onderzoek niet WMO-plichtig is, kan je een WMO-vooraanvraag doen. Hiermee vraag je om (bevestiging van) ontheffing van de WMO-plicht. Hierbij is van belang dat je in d

Dit soort vragen spelen een grote rol in het debat over AI (artificiële intelligentie) en ethiek. Dit zijn enorm complexe vraagstukken, omdat er vaak geen universeel aangenomen waarheid bestaat. Iedereen heeft zijn eigen perspectief en er zijn meerdere ethische stromingen die soms lijnrecht tegenover elkaar staan De ethische betekenis van transactie tussen mensen met een verstandelijke handicap en hun omgeving drs.C.M. de Graaf Filosofie / Orthopedagogiek. De ethische vraag waarom het in dit essay gaat is echter of men over deze verantwoordelijkheid nog anders kan spreken, dan in. Deze bijdrage wil enkele ethische kwesties in de seksuele hulpverlening bespreken. Aan de orde komen enkele vragen die al te zelden in overweging worden genomen: 1) In hoeverre is hulpverlening een re..

Ethische kaders. Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de ethische uitdagingen en dilemma's die algoritmes met zich meebrengen. Ethische kaders zijn daarom essentieel bij de inzet van een algoritmes, omdat deze grote maatschappelijke impact kunnen hebben Er is dan ook een wijd scala aan ethische kaders, principes en richtlijnen Het gebruik van technologie in de zorg roept allerlei vragen op. En verlenen van persoonsgerichte zorg betekent in iedere situatie opnieuw afwegen wat passende zorg is voor jouw cliënt. De zorg is dus complexer geworden, met veel ethische keuzes In ethische zin is de wetenschap er nog niet over uit wat goed en wat fout is. In termen van onethische gedragingen hebben wij echter wel een definitie van wat we van anderen (en onszelf!) verwachten: het vermijden van gedrag dat tegen de maatschappelijke normen in gaat, zoals bijvoorbeeld liegen, vals spelen en stelen Ai invoeren begint bij het stellen van ethische vragen. Wilt u deze bijdrage aanbevelen? Dat kan via: In de tijd dat ai nog het onderzoeksterrein van vooral wetenschappers was, bleef het risico ervan beperkt. Maar de verdere ontwikkeling van ai en het groeiende aanwezigheid ervan in bedrijfsleven en maatschappij heeft de impact vele malen. Een belangrijke vraag. De ethische hacker die de Pentest uitvoert krijgt immers mogelijk toegang tot al uw gevoelige gegevens. Er zijn een aantal kenmerken om een Pentest-organisatie met goede bedoelingen te herkennen. Een belangrijk aandachtspunt zijn de kwalificaties van de pentesters

Ethiek - Wikipedi

Ethische aspecten van synthetische biologie - NEMO KennislinkDe Muzen vooruit helpen - Agamben en ik: Mijn kwestie en

2. Ethiek. Keuzedeel zorgtechnologie en innovatie - PDF ..

De vraag naar Ethische Hackers zal alleen maar toenemen. Omdat de vraag naar Ethische Hackers zo groot is en er niet veel mensen in gespecialiseerd zijn, kan het gemiddelde salaris van een Ethisch Hacker oplopen tot wel €90.000,- per jaar. De kennis die een Ethisch Hacker heeft, is van onschatbare waarde en er valt veel geld mee te verdienen Wat je moet weten over ethisch of verantwoord consumeren, vatten we hier samen. We vragen ons steeds vaker af hoe producten vervaardigd worden. Waar ze gemaakt worden, door wie en of die maker er wel een eerlijk loon voor kreeg. We kijken kritischer naar prijskaartjes en stellen ons vragen wanneer we een t-shirt kruisen die minder dan vijf euro. Betekenis van fatwa. Onder een fatwa (letterlijk 'advies', Arabisch: فتوى, meervoud fatwa's) wordt een juridisch advies binnen de islam verstaan. Vaak wordt dit advies verstrekt door een islamitische wetsspecialist. Het is niet vastomschreven wie dit advies, dat gebaseerd is op de sharia, mag geven We zijn ons bewust van de technologisering en digitalisering in de wereld om ons heen. En we staan regelmatig stil bij ethische vraagstukken in dit verband. Daarbij stellen we ons steeds de vraag: Willen we wat kan? Ethisch handelen is, zoals Socrates terecht opmerkte, een kenmerk van bewustzijn. Het tweede deel van zijn uitspraak onethisch handelen is een kenmerk van onwetendheid zou vanuit de sfeer van non- dualiteit aangevuld kunnen worden met welke blijkt uit de claim dat er een ik is, die (ethisch of onethisch) handelt

Medisch-ethische kwesties - Wikipedi

Ethische verantwoordelijkheid Betekenis, voorbeelden

Laat bij eHealth de ethische vragen niet over aan ethici. . Frederieke Jacobs 5 oktober 2017. Bij eHealth en zorginnovatie gaat het vaak over technologische doorbraken, financiering of veranderkundige processen. Het onderwerp ethiek wordt veel minder vaak genoemd of besproken, lijkt het. En dat terwijl ethiek en technologie hand in hand gaan. HBO Kennisbank. Filter op opleiding. AB&I Academie voor Bouw en Infra (326) Avans Hogeschool. Academie Architectuur en Stedenbouw (10) Fontys Hogescholen. Academie voor Beeldende Vorming (57) Fontys Hogescholen. Academie voor Lichamelijke Opvoeding (176) Hogeschool van Amsterdam. Academische Pabo (14) NHL Stenden Hogeschool Ethische reflectie op de inzet van robots in de zorg is het meest urgent bij wilsonbekwame mensen, zegt Schuiling-Otten. 'Zij kunnen niet aangeven wat zij ervaren bij de inzet van robots. Vooral de inzet van robots in de relationele sfeer roept ethische vragen op, zegt Schuiling-Otten. Patiënten kunnen zich sterk hechten aan een robot

Zorgethiek stelt de relaties tussen mensen centraal en richt de aandacht op de structuur en betekenis van emoties die hierbij een rol spelen. Zorgethiek is een toegepaste, ethische theorie die een omvattende en inclusieve analyse en beoordeling van morele handelingen voorstaat in hun samenhang met situaties en omstandigheden én relaties Tentamen 2012, vragen en antwoorden Tentamen 20 Juni 2014, vragen en antwoorden Examen 2019, Wat betekent het dat de ethiek van Aristoteles een eudaimonistische ethiek wordt genoemd? zowel naar de antropologisch-psychologische implicaties als naar de ethische implicaties Relationeel-ethisch model; Relationeel-ethisch model . februari 28, 2014 Betekenis en Definitie. in Economie. Monochrone en polychrone tijdsbeleving. in Sociologie. Wat is een lead? in Marketing. Tag Cloud. AdWords FFmpeg h264 https trends Yasm . Advies nodig? Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website. Wij. 1 Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen en keuzes die te maken hebben met uw persoonlijke leven en levensbeschouwelijke overtuiging. Binnen de Zorgboog hebben we over een aantal van dit soort onderwerpen afspraken vastgelegd Het in een vroeg stadium nadenken over ethische aspecten helpt bij het inzetten van e-health voor betere zorg/gezondheid; Ethiek is er niet om op de rem van innovatie te trappen maar kan leiden tot betere innovatie en het kan de implementatie ervan versoepelen; Laat ethiek bij e-health niet alleen over aan ethici; Zij kunnen ondersteunen, maar uiteindelijk is het aan ons allemaal om de vraag.

Betekenis Ethie

De centrale vraag voor de medische ethiek is telkens: wat is ethisch verantwoord medisch handelen? Zoals in H. 1 is besproken, kan deze vraag worden opgevat als descriptief of normatief. Als vraag van de descriptieve ethiek kan ze worden beantwoord door nauwkeurig studie te maken van de morele opvattingen van artsen of van de normen en waarden zoals die in de dagelijkse zorgpraktijk worden. De 6 dilemma's in Ethiek in de zorg zijn een opmaat naar informatie over actuele ethische thema's. Bekijk bijvoorbeeld wat ethiek te maken heeft met recht. Of lees over ethische afwegingen bij de inzet van technologie. Aan bod komt ook de vraag of werken volgens het protocol heilig is en hoe zich dat verhoudt tot persoonsgerichte zorg ETHISCHE ASPECTEN<br /> Verpleegkundigen hebben te maken met hun persoonlijke waarden en normen, en met die van de zorgvragers en hun naasten.<br /> Deze kunnen gebaseerd zijn op hun<br />religie of levensbeschouwing, maar zijn ook gevolg van opvoeding en socialisatie. <br />. 14 Ethische gedragscode NOBTRA. Introductie. Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip 'professionaliteit' van beroepstrainers onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers. De EGC biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om. Ethisch hacken betekent op zoek gaan naar kwetsbaarheden in software en hardware, zoals computersystemen, netwerken, websites of webwinkels. Heb je iets gevonden (het lek), dan informeer je de organisatie daarover. En kan de organisatie actie ondernemen om het lek te dichten

Ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie. Zelfrijdende auto's op de weg, slimme assistenten in huis en software die bepaalt of je een lening krijgt, het is allemaal geen toekomstmuziek meer. AI heeft een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Reden te meer om eens dieper na te denken over hoe we als maatschappij met AI. Handreiking ethische vraagstukken rondom corona in de langdurige zorg De uitbraak van het COVID-19 virus stelt ons voor lastige situaties en moeilijke vragen, vaak zijn dit ook ethische dilemma's.1 In de betreffende zorginstellingen wonen voornamelijk ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie het Covid-19 virus zeer gevaarlijk is Videomateriaal. Het Ethiek Instituut biedt naast e-courses ook videomateriaal dat u gratis kunt bekijken. Dit materiaal is thematisch onderverdeeld: Algemene introducties. Het Utrechtse stappenplan. Wetenschappelijke integriteit. Duurzaamheid en klimaatverandering Ethische vragen. Anderen hebben erop gewezen dat AI zelfs in zijn huidige, beperkte mogelijkheden een reeks ethische vragen oproept - zoals de vraag of de gegevens die in AI-programma's worden ingevoerd onbevooroordeeld zijn, en of AI verantwoordelijk kan worden gehouden als er iets misgaat

Robotisering brengt ethische dilemma's met zich mee. Vragen van morgen, waar we vandaag al een antwoord op moeten hebben. Robotisering is een fascinerende ontwikkeling. Next level automatisering met een impact die vele malen groter is. Machines worden zelfsturend en zelflerend 2 Ethische dilemma's zelfmanagementondersteuning Een handreiking voor verpleegkundigen #1 Introductie: De ethische vraag is, kan een zorgverlener meegaan in deze keuze van de patiënt om minder te willen 4 Samengesteld betekent dat we soms verschillende praktijkverhalen met elkaar hebben gecombineerd in een casus Dat roept allerlei ethische vragen op. Ethiek gaat niet alleen over de belangrijke vragen in het leven, maar ook over het verlenen van goede zorg. Wat betekent het bijvoorbeeld voor iemand om afhankelijk te zijn en hoe ga je daar als arts dan mee om De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen. De Heilige doop: betekenis en waarde voor kinderloze echtparen Hierbij een samenvatting van de lezing die ds. J.C. den Ouden heeft gehouden, op de voorjaarsbijeenkomst op 8 april 2017 in de Bethlemkerk in Woerden, over de betekenis en waarde van de doop voor kinderloze echtparen

De wat-vraag: de verschillende vormen. De ondersteuning is vanuit ethisch perspectief gepast als de vorm van ondersteuning passend is bij de graad van verantwoordelijkheid die de persoon met een beperking kan opnemen. Het advies gaat in op deze drie vragen om op een ethisch verantwoorde wijze een keuze te kunnen maken in de gepaste ondersteuning Sturing geven aan digitalisering met ethiek. Digitalisering heeft invloed op waarden als gelijkheid, autonomie en privacy. In het onderwijs groeit het bewustzijn daarover. Ethische vragen worden steeds vaker gesteld. Met aandacht voor ethiek kan het onderwijs digitalisering gericht sturen

individuele ethische benadering - de betekenis volgensHans Vonk

tijd roept het gebruik van toezichthoudende domotica ethische en juridische vragen op. In deze handreiking wordt uitgebreid ingegaan op die ethische en juridische vraagstukken. Het doel is dat ieder die overweegt om domotica in te zetten voor de langdurige zorg, beter zicht krijgt op de implicaties ervan. Wat zijn de gevolgen voor d Ethische overwegingen bij orgaandonatie en -transplantatie. Steevast als ik mensen spreek over orgaandonatie, blijkt de bereidheid om een orgaan te krijgen groter dan de bereidheid om na het overlijden organen af te staan. Verschillende onderzoeken naar de mening van mensen over orgaantransplantatie geven dezelfde uitkomst De dilemmamethode is bedoeld als een ethische gespreksmethode, met andere woorden: het gaat erom te kunnen beoordelen of er een goede afweging wordt gemaakt en met collega's te bespreken op welke wijze goede zorg verleend kan worden. 4 stappen: 1. Zo scherp mogelijk formuleren van het dilemma. 2. Formuleren van de ethische vraag? 3 alleen de vraag of de beslissing in zichzelf rechtvaardig is, maar ook of de beslissing rechtvaardig tot stand is gekomen. Tot slot spelen er kwesties gerelateerd aan de veiligheid en de belasting van de zorgwerknemer. Wat . betekent de verantwoordelijkheid voor het maken van moeilijke ethische keuzes voor de betrokken zorg 2.4 Morele vraag Bij een ethisch vraagstuk speelt altijd een morele vraag. Een morele vraag betreft een normatieve vraag. Het gaat om de vraag over wat wij behoren te doen. Een morele vraag wordt meestal gekenmerkt door het werkwoord ETHIEK IN BELEID: waarden wegen met gevoel en verstand Hoe herken ik een ethisch vraagstuk?