Home

Oosterend Hennaarderadeel

Oosterend - Hedwich de Vrie

 1. Het dorp Oosterend. Oosterend, dat circa 950 inwoners heeft, ligt in de driehoek Bolsward, Sneek en Franeker. Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Oosterend deel uit van de gemeente Hennaarderadeel. In 1991 werd de officiële naam gewijzigd in het Friestalige Easterein. Op de website is een aantal kaarten te vinden van Oosterend uit.
 2. Hennaarderadeel (Fries: Hinnaarderadiel) is een voormalige grietenij en gemeente in het midden van de provincie Friesland.De gemeente heeft bestaan tot 1984. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Hennaarderadeel samen met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel.In de plannen die Gedeputeerde Staten in 1979 hadden opgesteld als voorstel voor de.
 3. Status. - Hennaarderadeel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. - De gemeente, vroeger grietenij, Hennaarderadeel, heeft vanouds bestaan, is in 1812 opgeheven en gesplitst in de gemeenten Oosterend en Wommels, die op hun beurt per 1-10-1816 zijn opgeheven en opgegaan in de heropgerichte gemeente Hennaarderadeel*, die vervolgens.
 4. Hennaarderadeel (BS) Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1984 1 okt 1816 ontstaan uit: Oosterend 1 okt 1816 ontstaan uit: Wommels 1 jan 1984 opgegaan in: Littenseradeel In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld. Aanwezige akten: Periode: 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels

Hennaarderadeel - Wikipedi

Oosterend (officieel, Fries: Easterein) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland.. Het ligt ten zuidoosten van Wommels en ten zuidoosten van Itens, te midden van Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Franeker, De dorern ligt aan de Oosterendervaart, die de Wijnsevaart en de Hidaardervaart met elkaar verbindt.. In 2020 telde het dorp 935 inwoners Easterein (Dutch: Oosterend) is a small village in the municipality Súdwest-Fryslân in the province of Friesland, the Netherlands.It is southeast of Wommels and southwest of Itens, in the middle of Bolsward, Sneek, Leeuwarden and Franeker.The center is situated on the Oosterendervaart, which connects the Wijnsevaart and the Hidaardervaart with each other

Hennaarderadeel, † Oosterend, tr. Eelck Sjoerds Aylva, dv. Sjoerd Epes Aylva van Witmarsum en Syts Walta van Schraard. Ulbet Ulbetzn. à Rispens koopt in 1531, 10 pondt land koopt afkomstig van het goed van Nijeklooster. Deze 10 pondemaat (2 Hennaarderadeel. Bestaan van 1-10-1816 tot 1-1-1984 1-10-1816 ontstaan uit Oosterend 1-10-1816 ontstaan uit Wommels 1-1 Oosterend in 1812 Open GeoJSON in geojson.io | KML Hennaarderadeel in 1817 Open GeoJSON in geojson.io | KML. Bekijk. Oosterend/Hennaarderadeel, Fryslan Friesland, Nederland ahavinga 17.134 persone

Hennaarderadeel Plaatsengids

Aanwezige akten van Hennaarderadeel (BS

30. Thomas Tjitzes Steenstra*Easterein (Oosterend) 1790 - +Hennaarderadeel 17-01-1861 x Wonseradeel 08-09-1821 31. Meindertje Tjepkes van der Meer*Arum 1800 - +Hennaarderadeel 27-04-1875 zijn vader neemt de naam Steenstra aan, Thomas is dan 20 jaar en woont in Easterein (Oosterend) e Hennaarderadeel H. f Kerkvoogdij-rekeningen Welsrijp. g Hennaarderadeel H. h Hof van Friesland III 23, fol. 39°. i Archief Schwartzenberg, port. 29, Camstra. j Resolutie Gedeputeerde Staten 1725; G.A. Wumkes, Stads- en dorroniek van Friesland (1700-1800) (Leeuwarden 1950), p. 66. 1 De schoolmeesters van Hennaarderadeel in de loop der. Akke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, te Wolsum en te Westhem, is geboren op 18 november 1820 te Lutkewierum, is overleden op 10 januari 1886 18.30 uur te Westhem. Akke werd 65 jaar, 1 maand en 23 dagen. <8,9> II-B Hidde Douwes Hobma. Nijland), te Sneek en te Sneek (Wijk 8 35), is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is Herv. gedoopt op 20 december 1733 in de Herv. gemeente Oosterend - Hennaard, is overleden op 25 januari 1815 02.00 uur te Sneek, is als overleden aangegeven op 26 januari 1815 te Sneek (aangevers overlijden waren Fredrik Lojinga (buurman) en haar zoon Auke Annes Flapper (zoon) (zie II-B ))

Yn Easterein is in strjitte nei Andries Joustra ferneamd. Enne Bruinsma hie tidens de besetting in grút oandiel yn it skoalleferset wérfoar hy foar de gemeente Hennaarderadeel de kontaktpersoan wie. Dat die hy yn gearwurking mei de gemeentesekretaris út Boalsert, Hendrik Haitsma *1475 Oosterend Hennaarderadeel †>1511 Oosterend Hennaarderadeel. 8999 Lisck D. Sippens *1495 Oosterend Hennaarderadeel †13-07-1555 Oosterend Hennaarderadeel. 4499 Trijntje T. NN. 2249 Antje W. Rheen *±1563 †15-12-1613 Lutkewierum. 1124 Ids S. Rheenstra *1590 Rien (Littenseradeel) †09-11-1670 Rien (Littenseradeel Geboren 25 apr 1822 te Oosterend - Hennaarderadeel. Overleden 30 mrt 1899 te Bolsward. dochter van Pieter Sybrens Koopmans en Francisca Agatha Kapper Kinderen: Franskje Hilles Ydema (1847-1847) doodgeboren dochter Ydema (1847-1847) Doetje Hilles Ydema (1848-1880 Hennaarderadeel (Fries: Hinnaarderadiel) is een voormalige grietenij en gemeente in het midden van de provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Hennaarderadeel samen met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel

*23-01-1821 Oosterend gem.Hennaarderadeel †27-10-1883 Leeuwarden. huwelijk 29-05-1812 in Hennaarderadeel met Meindert Ypes Kuipers leeftijd: 43 of 44 jaar Bijlage A [32] Ulbe Johannes Noordenbos, geb.Beetgum ca. 1751, chirurgijn (1790,1818), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 20.02.1820, otr. Kimswerd 30.08.1772, tr. Fopck Bastiaans is geboren. Zij is op 24 april 1657 in Hennaarderadeel, Friesland, Nederland, Friesland, Nederland getrouwd met Heere Johannes. Zij is overleden na 1672 in Easterein (HEN), Hennaarderadeel, Friesland, Nederland. Deze informatie is onderdeel van Kwartierstaat Freark Jongma van Wil Jongma op Genealogie Online

Aanwezige akten van Oosterend. Home >. Friesland >. Oosterend. Gemeente: tot 1 okt 1816. 1 okt 1816 opgegaan in: Hennaarderadeel. Gemeente heeft alleen van 1 jan 1812 tot 1 okt 1816 bestaan oude ansichtkaarten Friesland. oude foto's Oldeboorn b. Heerenveen: prachtige fotokaart gelopen in 1913 (140458) oude foto's Oldeboorn b. Heerenveen: prachtige fotokaart gelopen in 1913 (140458) Bekijk. oude ansichtkaart hondenkar: Drachten, oude fotokaart, gelopen in 1905 (140450 Oosterend, Hennaarderadeel, Nederland. + 21 V iii. Grijtjen Douwes RIEMERSMA werd geboren op 3 Apr 1730 in Oosterend, Hennaarderadeel, Nederland. Douwe trouwde vervolgens met Janke JANS op 2 Sep 1736 in Oosterend, Hennaarderadeel, Nederland. Janke werd geboren in 1715 en is overleden in 1797 in Oosterend, Hennaarderadeel, Nederland op 82-jarige. Oosterend Hennaarderadeel (Wommels), 25 maart 1945 Marinus van Dijk: Zoelen, 1900: Tiel: Kesteren, 29 januari 1945 Kaatje Dijkman: Nijmegen, 23 augustus 1870: Tiel, Konijnenwal 30: Wadenoijen, 16 november 1944 Arie van Doorn: Lienden, 30 maart 1875: Tiel, Ooijstraat 22: Lienden, 4 april 1945 Aart van Eck: Tiel, 16 juli 1944: Tiel, Voor de Kijkuit

Makkum Oosterend, Hennaarderadeel Mantgum Oosterend, Terschelling Marrum Oosterlittens Marssum Oostermeer Menaldum Oosternijkerk Metslawier Oosterwierum Midlum Oosterwolde . 3/4 Plaatsnamen AlleFriezen voor Velehanden.nl Midsland Oosterzee Miedum Oosthem Mildam Oostrum. Easterein heeft een nagenoeg gaaf dorpscentrum van een omgrachte kerkterp waarvan een klein stukje is gedempt. Hennaarderadeel in de atlas van Eekhoff. Hennaarderadeel in de atlas van Schotanus. 0. Contactformulier. Middels onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen *1475 Oosterend Hennaarderadeel †>1511 Oosterend Hennaarderadeel. 8999 Lisck D. Sippens *1495 Oosterend Hennaarderadeel †13-07-1555 Oosterend Hennaarderadeel. 4499 Trijntje T. NN. 2249 Antje W. Rheen *±1563 †15-12-1613 Lutkewierum. 1124 Ids S. Rheenstra *1590 Rien (Littenseradeel) †09-11-1670 Rien (Littenseradeel Dirk de Vries. 09-08-1874, Oosterend (Hennaarderadeel) Maria Berkhout. kwam met zijn gezin op 03-08-1932 uit Midwoud, vertrok op 01-1-1934 naar Soest. Woonde Boschoord no 191, meesterswoning. klik op Baukje Tuininga Geboren: 16 mrt 1899 Oosterend, Hennaarderadeel Overleden: 7 aug 1936 (Leeftijd: 37) Hilversum Klaas (Claus) Tuininga Geboren: 15 jun 1900 Oosterend, Hennaarderadeel Overleden: 1969 (Leeftijd: 68-69) Douwe (David) Tuininga Geboren: 1 dec 1901 Oosterend, Hennaarderadeel Overleden: 1950 (Leeftijd: 48-49

Easterein - GPSwalking

Jacobus Tuininga, geboren Hennaarderadeel 14-12-1886, overleden aldaar 03-06-1887 : f. Janke Tuininga, geboren Oosterend 17-11-1888, trouwt Hennaarderadeel 16-05-1914 Anne van der Berg, oud 24 jaar, geboren te Wons, zoon van Dooitze van der Berg en Akke Kalsbeek : g. Sijke Tuininga, geboren Hennaarderadeel 19-12-1889 : h 1852 - 1930. Henneaarderadeel, Oosterend. johanjongman. johanjongman (Eigenaar van de stamboom) 7.327 personen. Laatst geupdated op 13 mei 2021. BONNEMA Minne Jentjes geboren 22 februari 1964 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. XVI -gf PIETJE ROELOFS Abma, dochter van ROELOF JANS Abma en AKKE JANS van der Veen, geboren 5 april 1966 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. ondertrouw februari 1992. Op 21 mei 1992 te Wommels gehuwd met OENE-BAUKE Zijlstra, geboren 22 februari 1966 te Wommels pondemaat, en nr. 38 in Oosterend (Easterein), van 78 pondemaat. Uit de proclamatieboeken van Hennaarderadeel de volgende gegevens: Fedde koopt in juli 1724 de stemhebbende sate en landen te Wommels van 72 pondemaat van Georg Wolfgang baron thoe Schwartzenberg en Hohenalnsberg voor 46 goudgulden de pondemaat6; in oktober 1732 koopt Fedde en zij

Old map Hennaarderadeel, de vijfde grietenij van Westergoo : kadastrale gemeenten 1. Wommels 2. Oosterend, IIe kanton (Bolsward), IIIe arrondissement (Sneek) Mei 1851. Dieuwke Gerrits de BOER, geboren op 20-11-1840 te Oosterend (Hennaarderadeel). Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1866 te Hennaarderadeel met Sjoerd Sybrens HEEG, geboren 1840 te Kubaard, zoon van Sybren Jans HEEG en Akke Rientzes SYBRANDA. 3. Sjirkjen Gerrits de BOER, geboren op 13-11-1844 te Hennaarderadeel

Doop Jansen op 28 november 1630 te Oosterend » Open Archieve

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen Graag jullie hulp bij de transcriptie van bijgevoegd document. Het betreft hier de proclamatoe van het huwelijk tussen Andele Hettesz. van Oosterend en Taads Sijmonsdr. van Ried, op 3 augustus 1608 te Oosterend. (Easterein, gemeente Hennaarderadeel). Men laat een ijeder weten....de rest is voor mij hopeloos gokken..... Alvast bedankt Geboren 24 dec 1868 te Oosterend - Hennaarderadeel. Overleden 9 jun 1944 te Blauwhuis. zoon van VIII-AF. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk) huwelijk 20 mei 1900 te Bolsward Reino Graafsma dienstmeid Geboren 17 aug 1871 te Westhem. Overleden 13 dec 1948 te Blauwhuis. dochter van Bernhardus Sybrens Graafsma en Fokje Lieuwes Hoekstr Bijzonderheden Dochter van Menso Siemons Terpstra, schoolhoofd, en Jantje Freerks. Huwde op 22 december 1838 te Hennaarderadeel met Hesselius Jans van der Heide ,ondermeester, geboren te Marsum wonende te Oosterend, zoon van Jan Reinders van der Heide, mr. verwer en glazenmaker, en Klaaske Hesselius Duiff Plaats Gemeente Opmerkingen; Achlum: Franekeradeel: Achter de Hoven: Leeuwarden: Baard: Baarderadeel: Baardburen: Leeuwarderadeel: Baijum / Baaijam: Hennaarderadeel

Die Ypma's fan Easterein - welcome at my website

31 Aaltje BRANDSMA, geboren op 23-11-1893 te Oosterend-Gem.Hennaarderadeel. Aangiftedatum 25 november 1893, blad nr.34, overleden op 24-04-1969 te Oosterend-Gem.Hennaarderadeel op 75-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hillebrands BRANDSMA (zie 62) en Wypkjen Folkerts YPEMA (zie 63). Uit dit huwelijk Afgeschermd, geb. Oosterend,FR,NLD. Ca. 1400 woonde hij op de Sathe Rispens. Van Adelen Cronenburg zegt, dat omstreeks 1402 op de Sathe Rispens geleefd moet hebben Ocke thoe Rispens, die gehuwd was met Jetske Bonga, zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen. De oudst bekende plaats van herkomst van het geslacht. Homme trouwt 26 april 1879 in Hennaarderadeel met Grietje Spoelstra, geboren 29 mei 1846 in Oosterend (Hennaarderadeel), dochter van Sybren Jelles Spoelstra en Matje Jans Rinsma. Grietje Sybrens Spoelstra is overleden14 september 1887 in Hennaarderadeel Hij trouwde (2) 23 mei 1829 te Hennaarderadeel met Iduberga Wiegers Galema, geboren 25 feb 1796 te Roodhuis, overleden 13 dec 1865 te Oosterend - Roodhuis, dochter van Wieger Ysbrants en Stientje Thomas Vellinga Gebr. BV Transport Easteren. Geplaatst op 13-10-2019. uit familie archief en facebook pagina, en Tiede Vellinga en Anne Finnema en Klaes Fritsm

Kuyper gemeentekaart Gemeente Hennaarderadeel (1865)Elektriciteit in Oosterend – Hedwich de Vries

Oosterend (Súdwest-Fryslân) - Wikipedi

Wopkjen Bartsma, geboren te Winsum (Baarderadeel) op 25 december 1835, overleden te Hennaard (Hennaarderadeel) op 21 december 1919, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 16 mei 1860, met Ane Lanting. Klaas Bartsma, overleden te Oosterend (Hennaarderadeel) op 21 maart 1840. Klaas Bartsma, volg 268. Uiltje Wiersma (Haitze Wiersma, Foppe (Uiltjes) Wiersma, Uyltje (Pieters) Wiersma, Pyter (Rienks), Rienk (Uilkes), Uilke (Rienks), Rienk (Jans?) was born 1 on 21 Jun 1874 in Abbega.. Uiltje married 1 Lutske Hornstra daughter of Pieter Annes Hornstra and Sijke Symens Sytsma on 15 May 1897 in Wymbritseradeel. Lutske was born 2 on 22 Sep 1875 in Oosterend, Hennaarderadeel Oosterend (gem. Hennaarderadeel, Frl.), 25 april 1911 overlijdensplaats en -datum Kampen, 19 december 1989. 3. Partij/stroming. partij(en) ARP (Anti-Revolutionaire Partij) 4. Hoofdfuncties/beroepen (8/11) - burgemeester van Smilde, van 7 juni 1940 tot 9 november 1941 (uit zijn functie gezet door de Duitsers) Daniël is geboren op 3 mei 1843 te Bozum. Franske trouwt op 17 november 1876 te Hennaarderadeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Johannes Sangers, zoon van Jan Thijsses Sangers en Pietje Yemes Oostra. Johannes is geboren op 11 december 1846 te Oosterend - Hennaarderadeel 198056 Douwe Sybrens BAERDT (BAERDA;BAARDA), geboren 00-00-1430 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1459, zoon van Siebren Douwes BAERDT (zie 198055). Gehuwd voor de kerk voor 1453 met Tieth Doekes (Tietje) van HEMMEMA (zie 198057). Uit dit huwelijk

Oepke Noordmans, theoloog, (Oosterend, gem. * Hennaarderadeel 18 juli 1871, † Lunteren, gem. Ede 5 februari 1956). Zoon van Dirk Piers Noordmans, boer e 199262 Etheke Epesdr van OCKINGA, geboren 00-00-1330 te Burgwerd, overleden te Oosterend;Hennaarderadeel, dochter van Epe Lolles van OCKINGA (zie 199808) en n.n DOUMA (zie 199809). Gehuwd voor de kerk ca 1375 te Oosterend;Hennaarderadeel met Benedictus DONIA (zie 199261). Uit dit huwelijk: 2 kinderen Geeske Jelles Timminga, geboren op 17 december 1861 in Oosterend. Geeske is overleden op 7 augustus 1926 in Oosterbeek, 64 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbeek, Algemene Begraafplaats Zuid. Geeske trouwde, 29 jaar oud, op 6 mei 1891 in Hennaarderadeel met Pieter Douwes van der Staag, 30 jaar oud Symon Lukas b.1816 - Oosterend, Hennaarderadeel. Terpstra. Sijke Simons b.1791 - Dedgum Symen Minses b.1754 - Tukker. Aantje - Uilkes?) Rienk (Jans? b.1635 - van den Berg. Aaltje (Foekes) b.1783 - Goënga. van den Bosch. Jannigje Maartensdr m.1770 - Bodegraven. van den Ossenkamp. Jan Dirks b.1470 - Jan Dirks (R) b.1470 - van der Cleij. Aaltje. Poppe Feikes Vlietstra, schipper, koopman, geboren Rien 02-08-1800 en gedoopt aldaar 14-09-1800, overleden Hennaarderadeel 06-01-1860, trouwt (1) Hennaarderadeel 09-05-1829 Akke Djurres Bergsma, geboren Oosterend 27-11-1801 en gedoopt aldaar 06-12-1801, overleden Lutkewierum 01-06-1836, dochter van Djurre Ritskes Bergsma en Tjitske Oepkes Vellinga, trouwt (2) Hennaarderadeel 30-09-1837.

Easterein - Wikipedi

 1. StamboomNederland. Deze etalage geeft een samenvatting van de openbare informatie die in StamboomNederland te vinden is. Elk openbaar project heeft in de etalage een afzonderlijke pagina, met basisgegevens over personen, gezinnen en relaties. Voor meer informatie gaat u naar de website www.stamboomnederland.nl
 2. Kwartierstaat Albertus Zijlstra. ALBERTUS ZIJLSTRA * Leeuwarden, 5-11-1922 + Castricum, 24-6-2001. gehuwd te Castricum op 20-9-1950 met Alida Anna Christina Brasser (zie haar eigen kwartierstaat) Leeuwarder Courant, 11 november 1922. II
 3. derjarige. In mei 1605 en op 23 mei 160
 4. Encuentra lo Que Necesitas en Booking.com, la Web de Viajes Más Grande Del Mundo. Confirmación Inmediata. Atención al cliente 24/7. Web oficial de Booking.com
 5. In 1991 werd de officiële naam gewijzigd in het Friestalige Easterein. Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Oosterend deel uit van de gemeente Hennaarderadeel. Hierna maakte het deel uit van de gemeente Littenseradeel. Sinds 1 januari 2018 hoort het dorp bij de gemeente Súdwest-Fryslân

Deze twee straten, beiden vernoemd naar grietmannen van Hennaarderadeel, verbinden de dorpen Wommels en Oosterend met elkaar. Wanneer men via de Van Sminialeane en de Van Eysingaleane Oosterend binnenrijdt, dan komt men recht uit op het logement alwaar mijn overgrootmoeder Trijntje Tiemersma-Heeringa (1877-1958) is geboren De eerste keer dat Ype Rodenhuis Yz. in de kranten voorkomt, is in de Leeuwarder Courant van 20 november 1868: hij maakte toen als burgemeester van Hennaarderadeel bekend dat wegens vernieuwing van de wipbrug in de kunstweg te Easterein de passage met rijtuigen en vee over de brug en de doorvaart aldaar vanaf 20 november tot nadere bekendmaking gestremd zullen zijn

 1. stand. In de voormalige gemeente Hennaarderadeel waren in 1924 twee transformator- of schakelstations, nl. hij Oosterend en een bij Rien/Lutkewierum. In Baarderadeel waren in dat jaar al 13 van dergelijke stations (bij Winsum, Oosterlittens, Baard, Lions, Jor-werd, Mantgum (2), Oosterwierum, Indijk, Wieuwerd, Bozum, Weidum en Beers
 2. Geneesheren en heelmeesters in Easterein 1824-1919 door Jeanine Otten (8 november 2010) In 1845 lag het inwonertal van Easterein (samen met Reahûs) ten huize van W. de Roos, in het Logement 'Het Wapen van Hennaarderadeel' vanwege de nalatenschap van Boudewijn Ens. Lolle de Vries Pzn (geb 1832-overl Bolsward 1894), geneeskundige te.
 3. het inleveringsbureau in het dorp Oosterend onder volgnummer B34. Een Venophon-accutoestel uit Hennaarderadeel Aan het onbekende radomi erk Venophon besteedde ik aanvankelijk verder geen bijzondere aandacht, totdat ik ontdekte dat in het Forum van de Buizen - radioclub van september 2010 een oproep stond van NVHR-lid Ries Kruidenier. Hij meldde.
 4. Terug naar boven Status - Easterein is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân.T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. - Onder het dorp Easterein vallen ook de buurtschappen Meilahuzen en Skrok, en vanouds ook Reahûs, dat in 1955 een zelfstandig dorp is geworden

Vermoedelijk geestelijke te Oosterend.Zie GJB 1977-29. 3 Agge van Donia, volgt onder II-a. 4 Benedictus van Donia, volgt onder II-b. 5 Hotze van Donia, overleden n 12 okt 1463. Hij woonde te Edens en was grietman van Hennaarderadeel in 1453 Hennaarderadeel is a former municipality in the Dutch province of Friesland, southwest of Leeuwarden.Since 1984, the area has been a part of the municipality of Littenseradiel.. Some of the larger villages in Hennaarderadeel are Wommels and Easterein.. External links. J. Kuyper, Gemeente Atlas van Nederland, 1865-1870, hennaarderadeel.Map of the former municipality in 1868 Hennaarderadeel is een voormalige grietenij en gemeente in het midden van de provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Hennaarderadeel samen met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel

Generatie VIII uit Parenteel van Dirk uit Mijn database

Gemeentegeschiedeni

Easterein village (Oosterend) Easterein, a village in Littenseradiel municipality - not to be confused with Oosterend in Terschelling island; it used to be in the former municipality of Hennaarderadeel, with (1958) 880; (1974) 884 inhabitants.It is a village on a terp (mound), in which Roman pottery was found (2nd and 3rd century) Hennaarderadeel 761 Hidaard 761 Wommels 763 Kubaard 769 Welsrijp 771 Baijum 774 Itens 777 Lutkewierum 779 Oosterend 786 Hennaard 795 Edens 796 Waaxens 798 Spannum 799 26. Wymbritseradeel 802 Gauw 802 Goënga 804 Offingawier 805 Loënga 806 Scharnegoutum 808 Nijland 811 Tjalhuizum 817 Oppenhuizen 818 Uitwellingerga 82

Links naar andere websites van belang voor de geschiedenis van Littenseradiel. De belangrijkste archieven van de grietenijen en gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel vanaf de zestiende eeuw bevinden zich in het gemeentelijk archief in het gemeentehuis te Wommels. De digitale archiefinventarissen staan online op Friesarchiefnet.De burgerlijke stand van Baarderadeel en Hennaarderadeel is te. Noordmans, Oepke, theoloog, (Oosterend, gem. Hennaarderadeel 18-7-1871 - Lunteren, gem. Ede 5-2-1956). Zoon van Dirk Piers Noordmans, boer en leketheoloog, en Gerbrig Oepke de Roos. Gehuwd op 14-7-1910 met Johanna Hillegonda Oosterhuis. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 1 dochter geboren Easterein, Súdwest-Fryslân, Friesland, Netherlands. 1405 1405. Birth of Ulbeth Ockes Rispens. 1428 Birth of Obbo Ockes Rispens. Oosterend, Hennaarderadeel, Littenseradeel (Friesland) 1480 1480. Birth of Aucke Ockes Rispens. Oosterend, North Holland, The Netherlands. 1511 1511. Age 136. Death of Ocke Ulbes Thoe Rispens at. geboren woensdag 20 mei 1840 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. In 1905 is Gabius van beroep: Kruidenier. Overleden 1 maart 1907 des voormiddags ten zeven ure te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel, 66 jaar oud, gehuwd. Aangevers waren: Hendrik de Vries, 50 jaar, Werkman, wonende te Oosterend

Persoon : RISPENS - Oosterend - Zoek uw voorouders - Geneane

Oosterend Age 22 jaar. Father of the groom Johannes Rienstra. Mother of the groom Antje Visser. Father of the bride Minne Yedes Sjaarda. Mother of the bride Jiskjen Piers Eringa. Event Huwelijk Event date 09-05-1917 Event place Hennaarderadeel Document type BS Huwelijk Heritage institution AlleFriezen Institution place Leeuwarden Collection. Bij RvA 1511 Hennaarderadeel met bezit te Waaxens,Oosterend en Lutkewierum. Op de lijst van edelen uit 1514. Here is getrouwd 1478 (1) met Gaets van Dekema, dochter van Watze Abbes van Dekema en Wick Wytzesdr van Oenema. Er was een huwelijkscontract uit 1478. Uit dit huwelijk: 1 Wick Heresdr van Ockinga Minne Ates Wiersma Geboren ongeveer 1842 te Oosterend.Man. Zijn vader is: Ate Klazes Wiersma Man. Zijn moeder is: Lijsbeth Minnes Oudhuis Vrouw. Gehuwd op woensdag 2 april 1862 te Hennaarderadeel (zelf ongeveer 20 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige

Hennaarderadeel in de atlas van Schotanus Friesland op

 1. Jan Gerrits Reen Geboren ongeveer 1755 te Lutkewierum.Man. Woont te Oosterend (1820 en 1821) Beroep boer (1820) Overleden woensdag 8 januari 1823 te Hennaarderadeel.. Gehuwd met : Aafke Jans Teppema Geboren ongeveer 1750 te Scharnegoutum.Vrouw. Woont te Oosterend (1821) en te Rien (1833) Overleden zaterdag 19 januari 1833 te Lutkewierum.; 1 kind uit dit huwelijk
 2. Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands Omstreeks 1402 leefde te Oosterend, op de State Rispens een zekere Ocke, die zich later: thoe Rispens noemd. Grietman Hennaarderadeel, 1402 eigenaar Rispens in Oosterend
 3. Hendrik Jacobus Schotanus #1672, geb. 29 nov 1758 te Oosterend, gem. Hennaarderadeel, Friesland, www.familysearch.org tresoar Hennaarderadeel, dopen, geboortejaar 1758, doopjaar 1760 Dopeling: Hendrik Geboren op 29 november 1758 in Oosterend Gedoopt op 11 mei 1760 in Oosterend/Hennaard Kind van Jacobus Schotanus en Jantje Hendrik
Fotoalbum KooistraLandstra

Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Christening of a brother: Lolke Pytters August 20, 1758 (Age 3 years) Overlijdensakte Hennaarderadeel, 1827 Aangiftedatum 24 maart 1827, blad nr. 8 Trijntje Pieters Lolkema, overleden 22 maart 1827, oud 72 jaar, weduwe. Extra information Oosterbierum Oosterend (Terschelling) Oosterend (Hennaarderadeel) Oosterlittens Oostermeer Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwierum Oosterwolde Oosterzee Oosterzee-Buren Oosthem. Lijst met plaatsnamen uit Friese huwelijks-, geboorte- en overlijdensaktes Oostmahorn Oostrum Oost-Vlielan Skrok was een waterschap nabij Oosterend in de toenmalige gemeente Hennaarderadeel, dat een bestuursorgaan was van 1952 tot 1977. Het waterschap had als taak het beheer van de reed die in het verlengd [..

Popkjen Hendricus Wieringa (*1662) - Kwartierstaat Klaas

 1. Hennaarderadeel is de vijfde grietenij van het Westergo en wordt voor het eerst genoemd in 1398. Het wapen is rond 1660 samengesteld uit wapens van toendertijd belangrijke families. Het wapen werd in ieder geval in de 1682 gebruikt, gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Het komt namelijk voor op een kaart uit dat jaar
 2. Trijntje trouwde, 26 jaar, op 17 september 1836 in Hennaarderadeel, met Bauke Jans Bakker, 42 jaar, zoon van Jan Baukes Bakker en Jantje Cornelis. Bauke is geboren op 28 juni 1794 in Oosterend. Bauke is overleden op 8 juli 1846 in Achlum, 52 jaar oud
 3. † Hennaarderadeel 5-12-1829 van Spannum * Baard 3-12-1760 † Welsrijp 1799 * Tzum 14-4-1764 † Franeker 8-8-1842 † na 1806 * Goënga 29-9-1781 † Offingawier 8-6-1812 van Oosterlittens * ca. 1775 † Baarderadeel 15-2-1845 * Oosterend 20-2-1776 † Baarderadeel 5-12-1850 × Spannum 28-5-1769 × Baard 12-10-1783 × Goënga 2-3-180
 4. Van elke gemeente uit 1865 is een Kuyperkaart beschikbaar. Dit betekent dat elke stad, dorp of gehucht die in 1865 bestond terug te vinden is op een kaart. Ook namen van watergangen, boerderijen, buitens, bruggen, sluizen en polders zijn vaak benoemd. Al deze kaarten zijn te bestellen hier op kaartcadeau.com. Zoek uw plaats, of klik op een van.
 5. Hennaarderadeel - Hinnaerderadiel was southeast of Franeker, an agricultural region. Municipal seat: Wommels. It was part of the old region of Westergo and in the middle ages suffered under the fights between the Schieringers and Vetkopers, as well as under the 'Donia-wars' (15th century)

Kwartierstaat van Jan Rinse Warten

De Slachtemarathon. De eerste Slachtemarathon was in 2000, in 2016 is de marathon aan zijn eerste lustrum toe. Op 4 juni 2016 vertrekken 15.000 wandelaars en hardlopers over de Slachtedijk, van Oosterbierum naar Raerd (Blauw op de kaart). De marathon is precies 42 kilometer en 195 meter. Om en om wordt er in het noorden en zuiden gestart Oosterend (officieel, Fries: Easterein) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten zuidoosten van Wommels en ten zuidoosten van Itens, te midden van Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Franeker, De dorern ligt aan de Oosterendervaart, die de Wijnsevaart en de Hidaardervaart met elkaar verbindt Oosterend is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland This page was last modified 07:29, 20 November 2012. Text is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License; additional terms may apply.See.

Littenseradiel [Municipality] (The Netherlands)

Jetske Bonga #, geb. te Oosterend circa 1374. tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Oosterend voor 1399 met. Ocko Thoe Rispens #, geb. te Oosterend voor 1374. Leefde omstreeks 1402 op de Sathe Rispens als Grietman van Hennaarderadeel. Zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen.. Uit dit huwelijk 2 zonen Rinske is overleden op 16 augustus 1846 in Hennaarderadeel, 26 jaar oud. Rinske trouwde, 20 jaar oud, op 30 mei 1840 in Hennaarderadeel met Harmen Hendriks Bosma, 25 jaar oud. Harmen is geboren op 5 november 1814 in Oosterend, zoon van Hendrik Harmens Bosma en Grietje Jans. Harmen is overleden op 3 augustus 1890 in Hennaarderadeel, 75 jaa Media in category Buildings in Easterein The following 17 files are in this category, out of 17 total. 't Heechhiem - Oosterend - 20174240 - RCE.jpg. Aanzicht - Oosterend - 20174418 - RCE.jpg. Dasterein 4, aanzicht - Hennaarderadeel - 20108751 - RCE.jpg. Dorpscaf‚ vanaf de Van Eijsingaleane.

Registratie Lieuwe Eeltjes Rozenga op 11 juli 1851 te

Spaarbank in Hennaarderadeel (1911) Wommels 1966 Oosterend (1911) Roodhuis (1904) De Greiden 1995 Bolsward e.o. 2000 Sneek-ZuidwestFriesland 2003 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland Bron: Historisch Archief Rabobank LEGENDA (1907) = jaar van oprichting = van oorsprong geen Rabobank = fusie, jaartal staat bij naam van de ban 1511 eigenaar Hoytehuis te Itens en Eninga State te Oosterend : Overleden: 1511 : Oosterend : Persoon-ID: I25695. Hidaard is een klein terpdorp in de oostelijke punt van het eiland van Easterein en even ten noordoosten van de scherpe bocht die de Slachtedyk maakt bij de Kliuw. Het dorp kan uitsluitend over de Slachte worden bereikt: de 'oprijlaan' naar het dorp ligt even ten noorden van de Hidaardersyl Genealogy profile for akke jeensma. Share your family tree and photos with the people you know and love. Build your family tree online ; Share photos and video 742.Petrus Gerlofs 10 Bottema (Gerlof Sipkes 9, Sipke Murks 8, Murk Johannes 7, Johannes Sipkes 6, Sipke 5 Johannes, Johannes 4 Wytzes, Wytze 3 Johannes, Johannes 2 Wytzes, Wytze 1) was born 29 March 1870 in Rauwerd, Rauwerderhem (Source: CBG, Friesland, Rauwerderhem, 1870, nr. 31.), and died 19 August 1921 in Baijum, Hennaarderadeel.He married Gerbrig Bonnema 6 May 1896 in Hennaarderadeel. Oosterend (Súdwest-Fryslân) VIAF ID: 5256153472527745360006 ( Geographic ) Permalink: http://viaf.org/viaf/525615347252774536000