Home

CBS gemeente

Per gemeente en per leeftijdsgroep kan het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen sterk verschillen. Zo wonen in veel gemeenten met een universiteit of hogeschool, en in gemeenten daar in de buurt, relatief veel twintigers Gemeentelijke indeling op 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 is het aantal gemeenten gelijk gebleven aan 2019. Het aantal gemeenten in Nederland blijft dan ook 355 op deze datum. Het volledige overzicht van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2020 is hieronder opgenomen

Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie? In de Regionale Kerncijfers Nederland (een onderdeel van de statistische databank StatLine) vindt u een grote hoeveelheid gegevens per gemeente. De gegevens in de Regionale Kerncijfers kunt u ook groeperen naar bijvoorbeeld provincie Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving Gemeente, wijk- en buurtkaart 2017 : Download: 75 MB (.zip) 08-09-2017: Gemeente, wijk- en buurtkaart 2016 : Download: 70 MB (.zip) 08-09-2017: Gemeente, wijk- en buurtkaart 2015 : Download: 75 MB (.zip) 22-08-2015: Gemeente, wijk- en buurtkaart 2014 : Download: 72 MB (.zip) 02-04-2013: Gemeente, wijk- en buurtkaart 2013 : Download: 56 MB (.zip. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar CBS-codering. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kent sinds 1966 unieke codenummers toe aan gemeenten in Nederland.Bij de introductie van de codenummers lagen de gemeenten met een bepaalde codeserie in één provincie, in dier voege dat er werd doorgenummerd (er werden geen nummers overgeslagen) en elke provincie op alfabetische volgorde werd genummerd in de volgorde Groningen.

1.2 miljoen Nederlanders met een maatwerkarrangement Wmo in 2020. 20-05-2021 00:00:00 / webmaster.realisatie@vng.nl Gemeentelijke indeling per jaar, CBS; Tabel 33 Gemeententabel (gemeenten gesorteerd op GBA-code), bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (PDF, 2,4 MB; idem gesorteerd op naam; dezelfde tabellen in CSV-formaat.Let op: deze tabellen bevatten ook gemeenten die sinds 1831 zijn opgeheven. Gemeenten en website

De definitieve richtlijnen voor gemeenten voor aanlevering van deze gegevens aan het CBS zijn medio juli vastgesteld en gepubliceerd. Verzamelen gegevens De partijen (gemeenten, DUO, COA en IND) die gegevens aanleveren, doen dit rechtstreeks aan het CBS. Eind 2020 en begin 2021 is er nagegaan wat er nodig is om de gegevens van COA, DUO, IND en gemeenten te ontvangen Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moet verstrekken. En op welke manier. De afnemers van deze financiële informatie zijn onder meer de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS Op deze pagina kan je de verwachte onderwijsachterstanden per gemeente zien. De tabel en hittekaart zijn aan te passen met behulp van de drie knoppen op deze pagina. Daarnaast vind je aan de rechterkant een downloadknop. Met deze knop kan de informatie uit de tabel of de hittekaart gedownload worden. Kies populatie: Alle kinderen. Alle kinderen Welkom bij de armoedescan van het CBS. Dit dashboard geeft inzicht in de groep financieel kwetsbaren in uw gemeente. Linksboven kunt u uw gemeente selecteren. Het dashboard is onderverdeeld in een basis armoedescan en een lokale armoedescan: - De basis armoedescan geeft voor alle gemeenten in Nederland basisinformatie over de doelgroep CBS Urban Data Center regio Groningen. CBS en de gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuwe organisatie, het CBS Urban Data Center Regio Groningen. U kunt nu al gegevens vinden in CBS Statline. Naar boven

Verhuizingen tussen gemeenten. De kaart op deze pagina laat de verhuisde personen van 18 jaar en ouder tussen gemeenten zien. Hoe donkerder blauw een gemeente op de kaart hoe meer mensen er vanuit of naar deze gemeente zijn verhuisd De gemeente Rotterdam had in 2020, net als in eerdere jaren, met zo'n 15-16% het hoogste percentage huishoudens met problematische schulden, gevolgd door Schiedam en Lelystad. Daarnaast zijn in gemeenten in Oost-Groningen relatief hoge percentages huishoudens met problematische schulden te zien LOCHEM - De bevolking van de gemeente Lochem krimpt tot 2035 met zo'n 0,3%. In diezelfde periode neemt de vergrijzing verder toe. Het aantal 65-plussers bedroeg vorig jaar 27,2% en zal in 2035 uitkomen op 30,8%. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de [ Verschillende gemeenten zetten de Landelijke Jeugdmonitor en CBS-cijfers ook in voor meer diepgravend, eigen onderzoek. De beleidsmedewerkers in Heusden, Oss en in mindere mate Houten zijn hiermee actief. Anne-Lieke Piggen van de gemeente Heusden vertelt dat CBS-data meer te bieden hebben dan vaak wordt verondersteld

StatLine is de elektronische databank van het CBS. De databank bevat tabellen. U kunt zelf tabellen en bijbehorende grafieken wijzigen. De informatie is gratis en gemakkelijk te downloaden Verschillende gemeenten geven aan behoefte te hebben aan meer maatwerkdata en ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor het CBS als leverancier. 'Het CBS als een klantgericht servicecentrum, dat per gemeente maatwerk levert, dat zou fantastisch zijn', zegt Jelle Daalderop, innovatiemanager jeugd bij de gemeente Alkmaar Op verzoek van het CBS heeft het Centraal Planbureau (CPB, 2018) ramingen gemaakt voor 2018 en 2019 van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Deze ramingen wijzen erop dat het aandeel huishoudens met kans op armoede in 2018 met 8,1 procent vrijwel stabiel blijft, maar in 2019 daalt tot 7,5 procent De gemeente Den Haag maakt gebruik van de CBS-buurtnummer als de wijknummer van de buurt; de statistische buurt Oostduinen met CBS-buurtnummer 70 heeft bijvoorbeeld 70 als gemeentelijke wijknummer. De CBS-buurtnummer is vaak (maar niet altijd) de laatste twee cijfers van de CBS-buurtcode

Inwoners per gemeente - CB

  1. Halfjaarlijks Nee CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein . 13 4.5 Kosten Begrote en gerealiseerde kosten voor Wmo en Jeugdzorg per jaar, naar type voorziening. De tabellen tonen de begrote en geraliseerde kosten van het meest actuele jaar voor Wmo en Jeugdzorg in duizend euro's, naar typ
  2. Voor de Nederlandse gemeenten hanteert het CBS een statistische wijk- en buurtindeling. De volgende artikelen beschrijven deze wijken en buurten per gemeente: Wijken en buurten in Aa en Hunze; Wijken en buurten in Aalburg; Wijken en buurten in Aalsmee
  3. maatwerk@cbs.nl Links; Berekening onderwijsscores fase 1 Berekening onderwijsscores fase 2 Berekening onderwijsscores fase 3 Berekening onderwijsscores fase 4 Leiden 2016 Capelle a/d IJssel 2017 Den Haag 2017 Kies een gemeente
  4. CBS had ten tijde van het opstellen van de regionale prognose nog weinig informatie over de gemeenten waar asielmigranten uiteindelijk (via binnenlandse migratie) terechtkomen. Dit maakt het moeilijk om op gemeentelijk niveau de extra vraag naar woonruimte door asielzoekers in de woningbouwveronderstellingen mee te nemen

Gemeentelijke indeling op 1 januari 2020 - CB

Caribisch Nederland. De Jeugdmonitor houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de situatie van jongeren. Bekijk de cijfers rond de thema's gezin, onderwijs, veiligheid en justitie, gezondheid en welzijn en arbeid van uw gemeente en heel Nederland Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht hoeveel 100-plussers er in Nederland wonen. Per gemeente is gekeken hoeveel 80-plussers er wonen en hoeveel daarvan zelfs ouder dan honderd jaar zijn. Schiermonnikoog heeft van alle Nederlandse gemeenten relatief gezien de meeste inwoners die ouder dan 100 zijn

Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie

Richtlijnen gemeenten voor de Statistiek Wet inburgering. 23 juli 2021. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie van de nieuwe wet. Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te verzamelen Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS. Het CBS verrijkt de gemeentelijke gegevens met onder meer inkomensgegevens, demografische gegevens en landelijke cijfers vanuit de beleidsinformatie jeugd en de Participatiewet

CB

  1. Downloads. Metadata Onbewerkte dataset Dataset voor grafische weergave. Link naar API's. Feed (bulk download) API (voor Apps) Meer informatie. Preview tabel Licentie (CC BY 4.0) Wat is open data? Handleiding odata services Handleiding odata voor Excel Power pivot.
  2. De gemeente telt 22.818 inwoners (1 januari 2021, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 194,42 km² (waarvan 52,39 km² water). De naam van de gefuseerde gemeente werd bij de oprichting in 1970 vastgesteld op de schrijfwijze met één enkele 's' om onderscheid te maken met de plaats Borssele die met dubbel 's' wordt gespeld en die in de gemeente Borsele ligt
  3. isterie van BZK. De cijfers voor 2013 hebben de status 'voorlopig'. Zie voor een uitgebreide toelichting: Bronvermelding inkomsten gemeenten versie 2015-1
  4. CBS Urban Data Center Den Haag. De gemeente en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) werken samen in een CBS Urban Data Center (UDC). Het UDC doet onderzoek naar bijvoorbeeld armoede en veranderingen in de zorg. De gemeente gebruikt de verzamelde data om haar beleid beter te laten passen bij wat de stad nodig heeft
  5. Voor iedere gemeente worden de woonplaatsen met meer dan 200 inwoners getoond. Ook eventuele namen van gemeenten die na herindeling in de gemeente terecht zijn gekomen worden in deze kolom getoond. Het aantal regio's toont het totaal van het aantal woonplaatsen, wijken en buurten waaruit de gemeente bestaat
  6. De levensverwachting van Nederlanders neemt toe. Maar de verschillen tussen verschillende groepen in ons land zijn groot. Inzicht in deze gezondheidsverschillen is essentieel om tot een effectieve aanpak te komen. In dit dashboard ziet u daarom cijfers over gezondheidsproblemen, zorg en preventie, participatie en sociale omgeving
Midden-Limburg - Wikipedia

CBS in uw buur

CBS huizenprijzen per gemeente. De cijfers voor 2020 zijn binnen en verwerkt. Zo kunnen we naar de CBS huizenprijzen per gemeente kijken om te zien hoe de woningmarkt zich ontwikkelt. 2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar, niet in de laatste plaats door de Corona pandemie. De gevolgen hiervan zijn groot en onvoorspelbaar Dit bestand bevat de cumulatieve aantallen. positief geteste personen, ziekenhuisopnames en. aantal sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13-3-2020). De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) CBS Human Health Statistics (2) NL HH nrdoctors per 100000 in 2017 per NUTS2 region NL HH nrdeath per 100000 in 2016 per NUTS2 region CBS Postcode statistieken (6

CBS Statlin

StatLine is de CBS databank en biedt een schat aan cijfers over economie en samenleving. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloaden In beide gemeenten wonen relatief veel bevindelijk gereformeerden, die relatief grote gezinnen hebben (CBS, 12 mei 2017). Aan de randen van Nederland liggen de gemeenten met de laagste aandelen jongeren, vooral in Limburg en Zeeland 28 september 2015 door Redactie Gemeente.nu. We ervaren onze buurt als prettig, maar kennen onze buren nauwelijks. De stedeling ervaart dit nog meer dan de dorpsbewoner, blijkt uit cijfers van het CBS. Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om. Dat zegt 70 procent van de Nederlanders volgens onderzoek van CBS

Video: Gemeentenummer - Wikipedi

Waarstaatjegemeente

Het voormalige kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen is in 2012 door de gemeente verkocht in strijd met wettelijke regels en de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,4 miljoen in 2020. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 19,5%. Daarnaast is sprake van 'dubbele vergrijzing'. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt Cijfers over lokale CO2-uitstoot, energieverbruik en hernieuwbare energi

De Veiligheidsmonitor is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie Veiligheidsmonitor 2019 wordt als webpublicatie en in pdf-vorm uitgebracht via de website van het CBS. Op StatLine, de elektronische databank van het CBS, zijn veel meer cijfers uit de. StatLine IV3. Het CBS stelt de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar, zoals die aan het CBS zijn geleverd vanaf verslagjaar 2010. Deze informatie is gratis en gemakkelijk te downloaden. De Iv3-rapportages betreffen financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke. Het CBS heeft het gebruik van kinderopvang in 2019 in Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. Dit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om meer inzicht te geven in verwachte personeelstekorten in de sector, in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) In de laatste jaren van de prognoseperiode (2040-2050, kaart 5d) is bevolkingskrimp naar verwachting in het leeuwendeel van de gemeenten aan de orde. Ruim 60% van de gemeenten kent dan een daling van het inwonertal ( figuur 5.1 ). In eerdere perioden liggen deze percentages op 10% (2020-2030) en 43,5% (2030-2040)

Lijst van Nederlandse gemeenten - Wikipedi

Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen In 2012 is voor de eerste keer de 'Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM' afgenomen. Het betreft de volwassenen en de ouderen (personen van 19 jaar en ouder). Na opschoning van de gegevens betreft het gegevens over 387.195 mensen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD'en en 10.811 (2,8%) door het CBS

Ook CBS laat impact corona op kleine gemeenten zien. Een leeg straatbeeld in Kessel. Afbeelding: Mara van den Oetelaar. Ook uit CBS-cijfers blijkt dat corona relatief meer sterfte in Limburgse. Besluit financiële verhouding 2001. Aankondigingen over uw buurt. Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buur

Richtlijnen gemeenten voor de Statistiek Wet inburgering VN

Onderzoek & Informatie beschikt over allerlei cijfermateriaal over de gemeente Zwolle.Een groot deel van deze gegevens is toegankelijk in 'Cijfers over Zwolle'. Op eenvoudige wijze is het hiermee voor iedereen mogelijk relevante informatie op een heldere manier gepresenteerd te krijgen. Dit kan desgewenst in een tabel, een grafiek of een kaartje zichtbaar worden gemaakt.Wij werken de. Home - Ede in Cijfers. Op Ede in Cijfers vindt u informatie over de gemeente en haar inwoners. Kies hieronder een thema om naar het dashboard te gaan. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende monitoren. Daarnaast biedt deze website toegang tot de online databank met cijfers op o.a. wijk- en buurtniveau, het inwonerspanel en de onderzoeken.

Van Amsterdam naar Amstelveen is populairste verhuizingZeewolde - WikipediaHuizen - WikipediaGemiddeld melkveebedrijf nog steeds grootst in MenterwoldeSchagen – WikipediaVeiligheidsregio Twente - Wikipedia

Op de website van de gemeente Arnhem vraagt u gemeentelijke producten en diensten aan, maakt u een afspraak en vindt u politieke en bestuurlijke informatie Openingstijden gemeentehuis. Vandaag van 09.00 tot 17.00 uur Morgen van 09.00 tot 12.30 uur Meer... 0485 396 600. Afspraak make Officiële site van de gemeente Deventer. Informatie over wonen en werken in onze stad en dorpen, onze diensten en het gemeentebestuur AMSTERDAM - De woningbouwcijfers die vorige week door het CBS zijn gepresenteerd kloppen niet. Dat meldt het Financieele Dagblad. Het lijkt erop dat de gemeenten de opgaven hebben opgeschroefd. Het CBS meldde vorige week een recordnieuwbouwproductie van 83.000 gereedgekomen woningen in 2009. Tiendu Officiële site van de gemeente Breda. Dé plek voor inwoners en ondernemers voor informatie van de gemeente. Eenvoudig, duidelijk en snel Inspraak Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 (Accordion ingeklapt) Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de concept Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 vrijgegeven voor inspraak en dit bekendgemaakt op overheid.nl