Home

Aanwas erfrecht

Plaatsvervulling voor aanwas? Dit is wat het betekent

 1. Wat is de betekenis van aanwas in het erfrecht? Aanwas ziet op het geval dat een erfgenaam voor jou overlijdt. In het erfrecht betekent aanwas dat dit erfdeel niet naar de kinderen van die erfgenaam gaat maar naar een andere erfgenaam. Hierdoor wordt de groep dus kleiner. In het voorbeeld hieronder is er een kind overleden en is er in het testament gekozen voor aanwas naar de andere kinderen
 2. Van aanwas is dus sprake als een erfdeel van een vooroverleden kind bij de andere erfgenamen wordt opgeplust tenzij uit het testament het tegendeel blijkt: de erflater bepaalt dan dat de kleinkinderen van het overleden kind in haar plaats treden. De plaatsvervulling is dan alleen mogelijk wanneer dat uit het testament van de erflater blijkt
 3. Wat is een aanwas? Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel, waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt
 4. Aanwas. was al eerder overleden, dan wast zijn erfdeel aan bij dat van de andere erfgenamen, dus zijn erfdeel wordt dan verdeeld onder de andere erfgenamen. Maar als de erflater in zijn testament de regels van plaatsvervulling van toepassing verklaarde, dan gaat het erfdeel van de al eerder overleden

Over plaatsvervulling en aanwas in het erfrecht - Voorink

 1. Aanwas is een term die wordt gebruikt in het erfrecht. Bij aanwas komt het aandeel van een erfgenaam op bij een andere erfgenaam. Het aandeel van de andere erfgenaam wordt dan groter. Aanwas vindt bijvoorbeeld plaats als een erfgenaam eerder overlijdt dan degene die een testament heeft gemaakt
 2. Aanwas Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel , waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt
 3. Alle erfgenamen in een groep hebben recht op een gelijk deel van de erfenis. De vader en de vijf broers van Maria zouden ieder recht hebben op 1/6 deel van de erfenis. De uitzondering op deze regel is dat ouders altijd recht hebben op een kwart van de erfenis. Vader krijgt dus een kwart
 4. Volgens het wettelijke erfrecht kan iemand erfgenaam worden vanwege plaatsvervulling. Dat wil zeggen dat die erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam die al overleden is
 5. Onder oud erfrecht vond er geen aanwas plaats indien er breukdelen genoemd werden (ieder voor de helft is ook een breuk). Plaatsvervulling gaat voor aanwas, maar plaatsvervulling is een ab intestaat geval

Aanwas - DoeHetZelfNotari

Wat is plaatsvervulling in erfrecht Plaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfenis of nalatenschap. Bloedverwanten erven bij plaatsvervulling als plaatsvervullers van een overledene diens erfdeel als er geen testament is opgesteld In een stelsel van scheiding van goederen wordt vaak gebruik gemaakt van een beding van aanwas. Hierbij komen de echtgenoten overeen dat het aandeel van de eerststervende in een bepaald (onverdeeld) goed zal toekomen aan de langstlevende van hen. Deze aanwas gebeurt vrij van schenk- of erfbelasting

Daarnaast laat de erflater een echtgenoot en minimaal 1 kind achter en dus is de wettelijke verdeling van toepassing. Hoofdregel is dat de kinderen een niet opeisbare vordering krijgen op de langstlevende en de langstlevende de goederen van de nalatenschap krijgt. Wanneer Karel overlijdt zijn er 3 erfgenamen die erven uit eigen hoofde Het beding van aanwas is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarbij overeengekomen wordt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom - of in vruchtgebruik - op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststerfende, van rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de overlevende deelgenoten In 2003 is het erfrecht gewijzigd. Vanaf 2003 is er aanwas als er twee of meer personen zijn geroepen tot een nalatenschap. Voor welke delen maakt niet uit . Onder het oude recht oftewel met een oud testament was er slechts sprake van aanwas als de erfstelling luide tezamen en voor gelijke delen (art. 1049 lid 2 oud BW) oftewel zonder. De kinderen van dit kind (kleinkinderen) worden dan erfgenaam. Als jouw opa of oma overlijden en jouw vader of moeder zijn er niet meer, dan kunnen je vader of moeder dus niet meer van deze opa of oma erven. Jij komt dan in de plaats van jouw vader of moeder om de erfenis van deze overleden opa of oma in ontvangst te nemen Een beding van aanwas zorgt ervoor dat de rechten van de eerststervende in de betrokken goederen toekomen aan de langstlevende. De rechten die aanwassen bij het vermogen van de langstlevende, vallen niet in de nalatenschap van de overledene, waardoor er geen erfbelasting verschuldigd is

Een beding van aanwas zorgt ervoor dat het deel van een samen aangekochte woning na het overlijden van de eerststervende automatisch wordt overgedragen naar diens partner. Bij een overdracht moet geen erfbelasting worden betaald, maar wel registratierechten. Door een betere bescherming van de partners verliest beding van aanwas aan belang Het beding van aanwas met optie is een beding dat toelaat de keuze tussen het al dan niet beroep doen op de aanwas uit te stellen tot een zekere periode na het overlijden van de eerststervende. De aanwas krijgt dan bij het overlijden van de eerststervende geen automatische uitwerking Beding van aanwas = erfovereenkomst ? Vlabel verwijst letterlijk naar de federale hervorming van ons erfrecht en beschouwt een beding van aanwas als een erfovereenkomst. Erfovereenkomsten zijn in principe verboden Het versterferfrecht is van toepassing als er geen testament is. De wet bepaalt wie er in dat geval erven. De wet noemt vier groepen (parentelen), namelijk: 4. de overgrootouders van de erflater. De tweede groep komt pas aan bod als in de eerste groep zich geen erfgenamen bevinden. De wet bepaalt namelijk dat de groepen achtereenvolgens tot de.

'aanwas van vruchtgebruik' wanneer een gemeenschappelijk goed het voorwerp is van de schenking. De vraag die zich daarbij stelt: zal de aanwas van vruchtbaarheid bij de langstlevende onderhevig zijn aan erfbelasting? Het antwoord is ja. Er worden evenwel 4 uitzonderingen voorzien: Schenking van de gezinswoning Bedingen van aanwas gunstig beoordeeld door de Vlaamse belastingdienst. Wie getrouwd is met scheiding van goederen, of niet getrouwd, kan de goederen die hij samen met zijn partner bezit aan de langstlevende laten toekomen door een zogenaamd beding van aanwas; en dat kan zelfs zonder erfbelasting. Voor wie getrouwd is met gemeenschap van. Dit betekent het nieuwe erfrecht en erfbelasting. 1 september 2018 is reeds voorbij en daarmee zijn er ook heel wat nieuwe regels van kracht. Reeds vorig jaar werd de hervorming van het federale erfrecht gelanceerd. Echter, teneinde het nieuwe erfrecht voldoende onder de knie te hebben, werd voorzien dat het nieuwe erfrecht pas zal gelden voor. SP 17044 - Bedingen van aanwas. Het beding van aanwas is niet wettelijk gedefinieerd maar kan in deze context omschreven worden als een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarbij overeengekomen wordt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom- of in vruchtgebruik- op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, onder. Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: de Vlaamse regering beslist als volgt; voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting. Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring verleend aan het Voorontwerp van Decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.1.

Aanwas - Advocatenkantoor van Riesse

Aanwas naar evenredigheid Wanneer in eenzelfde uiterste wil twee of meer personen tot hetzelfde, al of niet voor bepaalde delen, zijn geroepen en de beschikking ten opzichte van een geroepene geen gevolg heeft, vindt ten behoeve van de overigen aanwas naar evenredigheid van de hun toekomende delen plaats, tenzij uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden Dankzij een 'beding van aanwas' minder erfbelasting betalen Beding van aanwas Het beding van aanwas is een techniek die regelmatig gebruikt wordt in het kader van een successieplanning. Het is kort samengevat een contract tussen twee eigenaars van roerende of onroerende goederen, waarbij ze overeenkomen dat wanneer éé Aanwas De figuur van 'aanwas' betreft in het testamentaire erfrecht deautomatische aangroei van het aandeel van een erfgenaam in de nalatenschap als gevolg van het feit dat een of meer andere erfgenamen daarvoor niet in aanmerking komen (bijv. wegens vooroverlijden, verwerping of onwaardigheid). Zo bepaalt art. 4:48 BW dat wanneer i Er is GEEN aanwas of tontine. Wie een woning in onverdeeldheid kocht zonder beding van aanwas kan misschien toch maar beter zo'n beding laten opstellen, ook na de nieuwe erfwet! De wettelijk samenwonende langstlevende kan immers onterfd worden door zijn partner want het wettelijke erfrecht in vruchtgebruik is niet reservatair beschermd

Wat is Aanwas? eenGoedeNotaris

Niet juist, want beding van aanwas wordt niet vermeld in een testament maar in een aankoopakte en je betaalt hiervoor geen erfbelasting maar registratiebelasting. VRAAG 2. De hoogbejaarde Edward heeft 3 dochters en beschikt over een roerend vermogen van 500.000, euro Bij het overlijden van de langstlevende krijgen de kinderen de volle eigendom. Als er sprake is van een grote aanwas van vermogen, is een vruchtgebruik-testament aantrekkelijk. Nieuw erfrecht sinds 2010. De staatssecretaris heeft aangegeven dat een klassiek vruchtgebruik-testament nog gewoon mogelijk is onder het nieuwe erfrecht Vanuit burgerrechtelijk standpunt, zal het beding van aanwas aanzien worden als een contract uit vrijgevigheid. Het gevolg daarvan is dat Vlabel het beding dan kan negeren in haar fiscale analyse. Daardoor zal de beschikking inzake roerende goederen onderworpen worden aan de erfbelasting (cfr. artikel 2.7.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit)

Veelgestelde vragen verklaring van erfrecht servic

Een beding van aanwas is een clausule in een overeenkomst waarin twee of meerdere mede-eigenaars overeenkomen dat het aandeel van de eerststervende persoon in het desbetreffende goed, zal toekomen aan de langstlevende persoon. In toepassing van dit beding zal hierdoor de langstlevende persoon het geheel van het onverdeelde goed verwerven Erfrecht moest ouder aanvaard hebben 2. Erfrecht moest kind moeten betalen à Daarna duurste Beding van aanwas (~de titel van de aanwas is gelegen in een overeenkomst onder levenden) - Onroerende goederen: registratierecht, geen. Boek 4. Erfrecht (oud) Elfde titel. Van erfopvolging bij versterf Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen Artikel 877 Erfopvolging heeft - Estate Planning Exper 1) erfrecht: plaatsvervulling gaat ~. Wanneer een erfgenaam is vooroverleden erven zijn kinderen voor hem in de plaats. Heeft.

Aanwas - 13 definities - Encycl

Plaatsvervulling: wanneer een erfgenaam is overleden

 1. Het erfrecht beschermt een aantal erfgenamen, wat maakt dat die in principe niet onterfd kunnen worden. Alleen een zgn. beding van aanwas (voor het 'eigen vermogen' of als u getrouwd bent met scheiding van goederen) of een ver­blijvingsbeding kan enig soelaas bieden
 2. Zo'n beding van aanwas is heel populair tussen niet-gehuwde samenwonende partners. Feitelijk samenwonende partners erven immers niet standaard van elkaar. Door zo'n beding van aanwas of tontine kan de woning (of het vruchtgebruik) niet opgeëist worden door ouders, kinderen, broers of zussen. Wettelijk samenwonenden hebben vandaag wel erfrecht
 3. En dus onderworpen zijn aan de erfbelasting. EIND GOED AL GOED. Op 17 september 2019 heeft Vlabel echter die beslissing terug aangepast. Voor een beding van aanwas dat dateert vóór het standpunt 17044 van 19 september 2018, aanvaarden ze terug de inlegcompensatie door de jongere partner. Er zal dus geen erfbelasting zijn verschuldigd bij.
 4. Stiefkinderen hebben geen wettelijk erfrecht. Toch zijn er manieren om je stiefkind te laten erven. Een eerste Een beding van aanwas is een overeenkomst waarbij twee of meer personen die een onroerend goed bezitten of verwerven overeenkomen dat het deel van de eerststervende zal toekomen aan de overlevende(n)
 5. Ook voor gehuwden is het beding van aanwas een interessant instrument in de vermogensplanning. 'Het moet dan wel gaan om eigen bezittingen van de partners', zegt Van De Gejuchte. Die worden in het beding van aanwas opgenomen, zodat alles contractueel naar de andere partner gaat en geen erfbelasting verschuldigd is als een van beide sterft

Aanwas en tontine met roerende goederen. Grijp uw kans. De techniek van de tontine gaat terug tot de zeventiende eeuw. De aanwasovereenkomst is vanuit de notariële praktijk ontstaan (veralgemeend vanaf 1993) Zonder beding van aanwas betaal je als ongehuwden namelijk al snel redelijk wat successierechten als het via testament wordt geregeld. In juli 2007 is het erfrecht voor samenwonenden echter veranderd: als men een testament maakt ten gunste van de partner erft men het vruchtgebruik van de woning zonder hierop belastingen te hoeven betalen Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits betaling van het (lagere) verkooprecht) over naar de langstlevende partner. Ook in een aantal andere specifieke gevallen (ook tussen echtgenoten) biedt het beding van aanwas een oplossing

Beding van aanwas opzeggen, kan nu wélVeel (wettelijk) Zowel voor een koppel dat wettelijk samenwoont - en maar een beperkt erfrecht heeft op de gezinswoning - als voor een feitelijk samenwonend koppel heeft zo'n beding voordelen. Meestal 'met optie' Toegang tot dit deel van de Tips & Advies Ondernemingsdatabank is voorbehouden voor abonnees.. Heeft u nog geen abonnement? Abonneer u nu voor onmiddellijke toegang tot alle adviezen Het nieuwe erfrecht vergroot de vrijheid om uw partner te begunstigen. 'Het wettelijke minimumdeel voor de kinderen wordt altijd beperkt tot de helft van de nalatenschap, zodat men de andere helft aan zijn partner kan toewijzen', zegt Vincent Hovine, vermogensplanner bij Bank Degroof Petercam

Wat betekent plaatsvervulling in het wettelijke erfrecht

plaatsvervulling of aanwas, of heel gewoon erfrecht ab intestato?! De redactie van EstateTip is de navolgende casus voorgelegd die wij u niet willen onthouden. Dit betreft een problematiek die de komende decennia, het tijdperk van overgang van oud naar nieuw erfrecht, ongetwijfeld 'aan de lopende band' zal gaan voorkomen Door een beding van aanwas optioneel te verwoorden kan u het combineren met het erfrecht.De langstlevende kan kiezen om het beding van aanwas in te roepen, dan wel het erfrecht via onder meer het testament te laten spelen

Erfrecht I - WG3 - uitwerkingen week 3 - StudeerSne

U kunt een beding van aanwas laten opnemen als u met iemand anders vastgoed aankoopt in gelijke delen, wat betekent dat u samen elk de helft van een woning koopt. Als u een beding van aanwas opneemt, dan zal bij uw overlijden 'uw helft' van de gezamenlijke woning naar uw partner gaan. Als u niet gehuwd bent kan het namelijk zijn dat uw. Begrippen tontine en aanwas. Zowel het totinebeding als het beding van aanwas hebben zoals eerder aangehaald als doel het beschermen van de partner en deze meer rechtszekerheid te bieden nadat de dood hen van elkaar scheidt. Het zijn op die manier als het ware kanscontracten waaarbij elke parnter de kans heeft eerst te overlijden Gespecialiseerd in erfrecht Ook voor juridisch advies en kwesties inzake erfrecht kan u zich beroepen op de kennis van Advocatenkantoor Reymen.Van advies over vermogensplanning voor overlijden tot de verdeling van nalatenschappen na overlijden - en eventuele geschillen hieromtrent, we leggen een bijzondere expertise aan de dag voor nagenoeg elk onderdeel van het erfrecht

Wat is plaatsvervulling in erfrecht Wetenschap: Recht en we

Nieuwe planningstechniek om geen erfbelasting te betalen

Beding van aanwas, in de volksmond ook tontine genoemd, is een kanscontract, Het beding van aanwas kan fiscale voordelen hebben omdat er op het deel van de eerstoverledene geen erfbelasting verschuldigd is, maar wel hetzelfde registratierecht als destijds betaald bij aankoop Dergelijk beding van aanwas is vanuit fiscaal oogpunt interessant, gezien er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is wanneer de aanwas plaatsvindt. Indien het beding van aanwas betrekking heeft op een onroerend goed, zal er wel nog verkooprecht (in principe 10%) verschuldigd zijn op het aandeel dat aanwast I. Voorwerp van de aanvraag. 1. De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat het voorgelegde beding van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is en kwalificeert als een kansbeding onder bezwarende titel en dat - op het ogenblik dat het uitwerking krijgt - het niet valt onder de toepassing van artikel 2.8.1.0.1. VCF, jo NOB: Fiscaal Vanmorgen is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 6 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden. NOvA (PO): ter beoordeling van de advocaat (art. 4 van de Regeling Vakbekwaamheid) Een beding van aanwas is duur. De langstlevende partner betaalt geen erfbelasting, maar moet wel opnieuw de registratierechten ophoesten die zijn betaald bij de aankoop van het huis. Die bedragen 5, 6, 10 of 12 procent van de waarde van het deel van de overleden partner

Erfrecht - Wassink - StudeerSne

Volgens het testament heeft u (samen met de andere kinderen) het bloot eigendom van de nalatenschap van uw vader geërfd. In het kort betekent dit dat u wel het eigendom van deze nalatenschap heeft, maar niet het gebruik. Zie het als het bezit van een jas: u heeft de jas in bezit maar mag hem niet aantrekken; dat mag uw stiefmoeder doen Advocaten Familie- & Erfrecht. Vragen over de inhoud kunnen worden gericht aan info@familie-erfrecht.nl.. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Advocaten Familie- & Erfrecht Erfrecht en de wet - De Nationale Adviesbalie. Let op: Ook in de tijd van het coronavirus zorgen onze dienstverleners ervoor dat jij de juist hulp ontvangt. Neem daarom gerust contact met hen op. Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid. Voor dienstverleners. nab. De Nationale Adviesbalie • Geldlegaat. Vrij van erfbelasting en kosten 178 • Bestaan 178 • Legataris onbekend 179 • Prelegaat 179 • Legaten in percentages 179 • Plaatsvervulling en aanwas 181 • Erfgenaam heeft schulden 183 • Terugvordering van legaat 183 • Legaten verminderen 183 • Legaat met last 184 • Dertigdagentermijn 18 Ook het beding van aanwas moet aan nieuwe voorwaarden voldoen om niet aan schenk- of erfbelasting te worden onderworpen. We zetten hieronder voor u het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) van 8 januari 2018. Rond de jaarwisseling valt er altijd heel wat fiscaal nieuws te rapen

Beding van aanwas en erfrecht. 08 feb 2015 22:01 . Mijn vriendin en ik hebben samen een oude woning gekocht en elk voor de helft gefinancierd. We wonen niet samen en hebben een beding van aanwas van vruchtgebruik voorzien. Zij heeft 2 kinderen en ik heb ook 2 kinderen ***KEUZE (niet bij vervallen erfrecht (last))*** Met betrekking tot de hiervoor bedoelde erfgenamen niet zijnde mijn echtgenoot zullen de regels van plaatsvervulling als in het erfrecht bij versterf van overeenkomstige toepassing zijn, waarbij plaatsvervulling voor aanwas gaat Een zeer uitgebreide samenvatting voor HBO-Rechten studenten van het vak Erfrecht. Deze samenvatting bevat alle relevante wetsartikelen en concrete voorbeelden. Perfect studiemateriaal voor het tentamen&excl En dit zonder erfbelasting want door het beding van aanwas wordt de beleggingsportefeuille buiten het erfrecht geplaatst. Nu heeft Vlabel een nieuw standpunt gepubliceerd waarin de voorwaarden van het beding van aanwas verder aangescherpt worden Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.Het woord erfrecht kan ook gebruikt worden in de betekenis van het concrete recht van iemand om iets concreets te erven, bijvoorbeeld het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid

Vruchtgebruik: wettelijke voortzetting, terugval of aanwas

Is die er wel, dan blijft de aanwas van roerende goederen belastingvrij en wordt de aanwas van onroerende goederen belast met het verkooprecht van in principe 10% (in Vlaanderen). Het finaal verrekenbeding in geval van overlijden wordt in Vlaanderen sinds eind 2017 belast met erfbelasting Wettelijk erfrecht Wettelijk (niet feitelijk!) samenwonenden erven sedert 18 mei 2007 automatisch van elkaar op grond van de wet (dus zonder dat men dit in een testament moet voorzien). De langstlevende wettelijk samenwonende partner zal erft het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke verblijfplaats en het daarin aanwezige huisraad

Erfrecht is een delicate kwestie. Als je je cliënt verkeerd adviseert kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Erfrecht goeroe Bernard Schols praat je in één dag bij over alles wat je moet weten over het erfrecht Via een beding van aanwas kunnen partijen, vaak partners, elkaar beschermen tegen de schenk- en erfbelasting wat betreft een gezamenlijk aangekocht goed of een goed dat ze in onverdeeldheid samen aanhouden. Voorwaarde is dat beide partijen evenveel kans hebben om het aandeel van de andere te bekomen → Het beding van aanwas en de tontine 54 → Bijkomende mogelijkheden voor gehuwden 55 > Verklarende woordenlijst 58 Successieplanning erfbelasting: via schenkingen kan u er dus voor zorgen dat uw erfgenamen minder successierechten of erfbelasting zullen moeten betalen (zie verder) In het kader van een successieplanning wordt niet zelden een beroep gedaan op bedingen van aanwas. In een beding van aanwas wordt overeengekomen dat bij de verwezenlijking van een bepaalde gebeurtenis, gewoonlijk een overlijden, het aandeel van één der deelgenoten in bepaalde goederen van rechtswege door de andere deelgeno(o)t(en) wordt verkregen

Wat is een beding van aanwas? | Zimmo

Wat voorafging . In zijn standpunt nr. 17044 poneerde Vlabel de burgerrechtelijke voorwaarden waaraan een beding van aanwas volgens hem dient te voldoen om als een geldig beding van aanwas te worden beschouwd, zodat de uitwerking van het beding niet aan erfbelasting of schenkbelasting onderworpen wordt In het Standpunt nr. 17044 van 19 september 2018 verduidelijkt de Vlaamse Belastingdienst dat het beding van aanwas aan een aantal voorwaarden moet voldoen opdat er geen evenredige registratiebelasting of erfbelasting zou verschuldigd zijn (met uitzondering uiteraard van onroerende goederen waarop het evenredige verkooprecht steeds van toepassing is) Bedingen van aanwas die voor 19 september 2018 met een inlegcompensatie werden afgesloten, zouden volgens Vlabel dus niet langer als een contract ten bezwarende titel worden aanvaard op het ogenblik van overlijden van één van de partijen, waardoor er erfbelasting verschuldigd zal zijn op het ogenblik van dit overlijden Title: 'Gezamenlijk of voor gelijke delen', plaatsvervulling of aanwas, of heel gewoon erfrecht ab intestato?! Author(s): Schols, B.M.E.M Vorige week bij ons op kantoor.. Vader was gestorven in 2005 en had een testament Langstlevende. Moeder en 2 kinderen bleven achter. Moeder had ons benaderd met de vraag of ze niet misschien een nieuw testament moest maken, want ze had gehoord dat er veel veranderd was

1. Vooreerst worden alle reeds afgesloten bedingen van aanwas waarin de partijen een ongelijke levensverwachting hebben niet meer uitgesloten van erfbelasting. Het gaat onder andere over de situatie die hierboven werd voorgesteld (echtgenoten met verschillende leeftijd). Het aandeel van bv. de oudste echtgenoot in het onverdeeld roerend goed (dit is € 30.000) zal dus belast worden bij zijn. Bij een wettelijke vererving onder het nieuwe erfrecht vanaf 1 januari 2003 krijgt de langstlevende ouder van rechtswege de goederen van de nalatenschap (artikel 4:13, tweede lid, van het BW).Ieder van de kinderen krijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de langstlevende echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel (artikel 4:13, derde lid, van het BW) geen erfbelasting verschuldigd zijn wanneer de aanwas uitwerking krijgt. De aanwas van onroerende goede-ren gebeurt in de regel mits 10% registratiebelasting en de aanwas van roerende goederen (bv. aandelen, portefeuillewaarden, etc.) gebeurt zonder evenredige registratiebelasting. Begin dit jaar heeft de Vlaams Beding van aanwas met optie = op het moment van overlijden van de partner heeft men de keuze tussen het beding van aanwas of het erfrecht. Voordelen optie: • Grootste keuzevrijheid met het oog op een toekomstige verandering in de situatie. • 'Met optie' is optimaal als er 1) een testament bestaat. 2/ voor wettelijk samenwonenden De aanwas/tontine wordt bijgevolg verwoord als een optie die de langstlevende al dan niet zal lichten. De fiscale behandeling van een klassiek beding van aanwas/tontine (zie Aanschr. 17/1992) geldt ook voor een beding van aanwas/tontine met optie

Bedingen van aanwas worden vaak gebruikt bij niet gehuwde samenwonende partners. In de klassieke vorm wordt het beding van aanwas gebruikt voor transacties met onroerende goederen, maar het kan ook voor roerende goederen. De uiteengezette fiscale principes in aanschrijving nr. 17 van 22 oktober 1992, die betrekking heeft op de verkrijging van onroerende goederen door twee of meerdere personen. Aanwas (Zie ook Aangroei) : 1) Het groter worden door aanslibbing: Accession naturelle (f) ; Accroissement (m) ; 2) Vergroting van iemands erfdeel als gevolg van het feit dat, om wat voor reden dan ook, een van de andere erfgenamen niet erft: Accroissement (m) 1 Opdat een beding van aanwas in de visie van Vlabel fiscaal de gewenste uitwerking kan hebben (dat wil dus zeggen dat de overgang van de goederen van de eerststervende partij bij het beding van aanwas naar de langstlevende partij bij het beding van aanwas vrij blijft van erfbelasting en van schenkbelasting), dient - overigens op straffe van absolute nietigheid volgens Vlabel - aan de volgende.

Tontine en aanwas - Boek Larcier

Beding van aanwas: altijd vertrekken bij het begin

Op 19 september 2018 schudde Vlabel de vastgoedmarkt even dooreen door te stellen dat het zogenaamd beding van aanwas met inlegcompensatie ongeldig is. Hierdoor zou er toch gewoon erfbelasting verschuldigd zijn. In een nieuwe voorafgaande beslissing komt het daar echter op terug, maar enkel voor het beding van aanwas met inlegcompensatie gesloten voor 19 september [ Op 1 september 2018 treedt de nieuwe Erfwet van 31 juli 2017 (B.S. 1 september 2017) tot modernisering van ons erfrecht in werking. De fiscale impact van deze modernisering van ons erfrecht wordt op de valreep duidelijk. De Vlaamse Ministerraad heeft immers een voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting goedgekeurd

Erfenis kleinkind - Kass

Met betrekking tot onroerende goederen, wordt het beding van aanwas belast alsof het om een verkoop zou gaan. Er wordt een verkooprecht van 10% geheven op het deel van dat bij overlijden van de ene partner, naar de andere overgaat. Of het voorkooprecht lager is dan de te betalen erfbelasting, is afhankelijk van twee belangrijke factoren Er wordt aanvaard dat bedingen van aanwas geldig zijn en niet vallen onder de term 'louter eventuele rechten' (Gent 18 december 2003, NJW 2004, 416; Antwerpen 19 maart 2008, RW 2008-09, 1436). Het Hof beslist in dit arrest dat dit eveneens het geval is indien er een voorwaarde van samenleving aan werd gekoppeld Vlabel heeft zich recent opnieuw uitgesproken over de belastbaarheid van een beding van aanwas in een aantal voorafgaande beslissingen. Twee daarvan springen in het oog: VB nr. 19026: voorafgaand schenken met oog op gelijke inbreng: fiscaal misbruik VB nr. 19013: standpunt niet van toepassing op 'oude' bedingen van aanwas Volledig artikel en bron: Deknudt Nelis

Nathalie De Vusser - Nieuws & PersPhilip Vertessen - Nieuws & Pers(wettelijk of feitelijk) Samenwonen of Huwen eenOver asigno - Asigno