Home

Witwassen Strafrecht

Richtlijn voor strafvordering witwassen - Wetten

 1. eel geld is een vorm van ondermijnende cri
 2. Witwassen. Artikel 420bis. 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie: a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een.
 3. De volgende drie vormen van witwassen zijn sinds 6 december 2001 opgenomen in het Wetboek van Strafrecht ('WvSr'): Opzettelijk witwassen (Artikel 420bis WvSr) Bij de opzettelijke vorm van witwassen dient de verdachte ten tijde van de gedraging te weten dat het voorwerp dat hij verbergt of verhult uit misdrijf afkomstig is

Art. 420bis Sr - Artikel 420bis Wetboek van Strafrecht ..

Wetboek van Strafrecht Artikel 420bis 1 Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: a hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of ver Het Wetboek van Strafrecht kent verschillende vormen van witwassen, met ieder een andere op te leggen straf. Allereerst kent het wetboek in artikel 420bis een bepaling omtrent opzetwitwassen. Bij deze vorm van witwassen gaat het erom dat de verdachte wist dat geld (of de zaak) middellijk of onmiddellijk van een misdrijf afkomstig is Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen Witwassen is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Het wetsartikel waarin witwassen strafbaar is gesteld is vrij ruim gedefinieerd. Zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien is witwassen een heel divers delict. Om te voorkomen dat sommige handelingen niet onder de delictsomschrijvin

Witwassen - Strafrecht Advocaten Netwer

Op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (78.000 euro). Op schuldwitwassen staat een maximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie Witwassen is een financieel misdrijf en een vorm van fraude. Strafrechtadvocatenwijzer heeft veel ervaring in fraudezaken en staat u graag bij. Zowel verdachten als slachtoffer kunnen wij bijstaan. Witwassen Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geldsommen te verbergen

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 420bi

Ook in de sfeer van het financieel-economisch en fiscaal strafrecht nemen de strafbaarstellingen van witwassen een prominente plaats in. Elk misdrijf dat een financiële opbrengst heeft kan immers in potentie aanleiding geven om (ook) een vervolging wegens witwassen te initiëren Op witwassen staan flinke straffen. Zeker bij gewoontewitwassen is een gevangenisstraf niet uitgesloten. Het Openbaar Ministerie neemt witwassen hoog op. Een verdenking van witwassen moet zeer serieus worden genomen en het inschakelen van een deskundig advocaat in een dergelijke strafzaak is van belang Witwassen is strafbaar gesteld in art. 420bis Wetboek van Strafrecht. De wettekst vindt u hieronder: Artikel 420bis. 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie Witwassen is het verhullen of verbergen van crimineel vermogen. Het doel van witwassen is meestal om de illegale herkomst van het vermogen te maskeren. Witwassen wordt meestal getypeerd door drie verschillende fases. 1) De eerste fase betreft het plaatsen van contant geld of ander vermogen (zoals cryptovaluta) in het reguliere financiële systeem

Witwassen - Strafrecht Advocaa

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het 'Plan van aanpak witwassen' aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen witwassen. Witwassen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Informatie over wit wassen kunt u veilig anoniem melden. Bij wit wassen van crimineel verkregen vermogen is onroerend goed en dure auto's een populaire bestemming. Tegenwoordig maakt men ook gebruik van vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen

Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht

Het misdrijf witwassen wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 euro. De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8) U wordt verdacht van een misdrijf Strafrechtadvocaten Rotterdam - Seebregts & Saey > Specialisaties > Witwassen. Witwassen. Met het woord 'witwassen' doelt de strafwet op handelingen die ervoor zorgen dat 'zwart geld' - dus crimineel geld - van een legale herkomst wordt voorzien Het vonnis waarvan beroep. De rechtbank heeft bij vonnis van 20 november 2020, waartegen het hoger beroep is gericht, de verdachte ter zake van het onder 1 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht Straf voor witwassen. Op witwassen staan forse straffen. Bij grotere bedragen en gewoontewitwassen is een gevangenisstraf niet uitgesloten. Justitie neemt dit hoog op, mede omdat een speerpunt het aanpakken van de georganiseerde misdaad ('de onderwereld) is materieel strafrecht hc inleiding bijzondere delicten samenloop belangrijk arrest college sept. algemene leerstukken vorige leerjaren behoor je te kennen

In de kern komt witwassen neer op het verbergen of verhullen van de strafbare herkomst van een voorwerp. In de meeste gevallen gaat het om het witwassen van geld verkregen uit illegale activiteiten als subsidiefraude, vastgoedfraude, btw-fraude, zorgfraude of andersoortige vermogensdelicten. Voor een veroordeling in een eventuele strafzaak hoeft niet te worden bewezen uit welk Witwassen maakt onderdeel uit van de vermogensdelicten (diefstal, oplichting, verduistering etc.). Het is aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat er sprake is van witwassen. Indien u verdacht wordt van witwassen, is het essentieel dat u zich van begin af aan laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat strafrecht Witwassen. Witwassen is het verhullen of verbergen van de herkomst van een voorwerp, dan wel verbergen wie de rechthebbende op een voorwerp is. Daarnaast is van witwassen sprake als iemand geld of een goed voorhanden heeft dat van misdrijf afkomstig is en dader dat wist, of moest vermoeden. Witwassen is strafbaar gesteld in artikel 420bis Sr. Verdachte van witwassen. Strafrecht Advieslijn heeft de beste strafrecht advocaten voor u klaar staan. Wij bieden u altijd een gratis intake gesprek. Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar. Zo weet u snel waar u staat en wat u moet doen in uw situatie Fraude, witwassen en economisch strafrecht Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude en witwassen komen al lang niet meer uitsluitend voor bij grote multinationals en banken. In de moderne (digitale) maatschappij, waarin de opsporing van dit soort feiten sterk is geïntensiveerd en gespecialiseerd, krijgen steeds meer ondernemingen en particulieren met zulke onderzoeken te maken

Witwassen fraude onderzoek. Fraude onderzoeken naar witwassen hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Niet alleen komt dit door een andere aanpak van justitie, namelijk het volgen van de criminele herkomst van het vermogen, maar ook door het toenemen van mogelijkheden voor justitie om signalen te krijgen van mogelijk witwassen Witwassen is strafbaar gesteld in de artikelen 420bis, 420ter en 420quater van het Wetboek van Strafrecht sinds 2001. In de kern komt witwassen neer op het verbergen of verhullen van opbrengsten uit strafbare activiteiten. De witwasbepalingen zijn relatief nieuw en de jurisprudentie daaromtrent is volop in beweging 9a Sr. voor witwassen ivm eerdere gevangenisstraf, art. 63 Sr. en tijdsverloop en. In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, 25 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:995 heeft de rechtbank de verdachte schuldig verklaard zonder oplegging van een straf of maatregel vanweg

Verdachten cocaïnesmokkel 'waren alleen aan het pokeren

WvSr Wetboek van Strafrecht WvSv Wetboek van Strafvordering. 8 Criminaliteitsbeeldanalyse WitWassen 2012 Inleiding Witwassen is een activiteit die voorkomt in alle opsporingsonderzoeken naar Witwassen kan in zo'n geval als het kroonstuk van een reeks van criminele handelingen worden gezien Witwassen bevindt zich op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het Functioneel Parket legt zich toe op de bestrijding van (complexe) witwaszaken. Om het effect van de opsporing te verhogen is een combinatie van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen essentieel. Daarnaast worden criminele winsten afgepakt Indien u wordt verdacht van witwassen is het van belang om te weten dat witwassen de enige bepaling is in ons wetboek van strafrecht waarbij de bewijslast is omgekeerd. Ofwel, indien de politie bij vermogen of dure goederen aantreft en in beslag neemt, dan is het aan u om aan te tonen dat dit uw rechtmatig verkregen eigendommen betreft

01-strafrecht-advocaat.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. Meer over StrafrechtenadvocatenNetwerk Witwassen: struikelend naar een veroordeling of niet? 06.05.2021 Witwassen: struikelend naar een veroordeling of niet? Op basis van het Zes-stappen-arrest van Gerechtshof Amsterdam (2013) dient de rechter te oordelen of witwassen bewezen kan worden. Het is zaak, voor zowel het OM als voor de verdediging, deze stappen niet te overhaast te nemen Witwassen. In de kern komt witwassen neer op het verbergen of verhullen van de strafbare herkomst van een voorwerp. In de meeste gevallen gaat het om het witwassen van geld verkregen uit illegale activiteiten als subsidiefraude, vastgoedfraude, btw-fraude, zorgfraude of andersoortige vermogensdelicten Een strafrechtelijke veroordeling voor witwassen kan mede inhouden dat het betreffende kunstvoorwerp eigendom wordt van de staat (zogeheten verbeurdverklaring) Op 12 november 2018, ongeveer vier maanden nadat de vijfde anti-witwasrichtlijn in werking is getreden, is de zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.AMLD6 is bedoeld om de vierde anti-witwasrichtlijn aan te vullen en te versterken, door minimumregels vast te stellen voor de strafrechtelijke aansprakelijk voor witwassen

Witwassen Wet & Rech

 1. elen kopen hier massaal afdankertjes van zakelijke rijders op, rekenen af met cash en exporteren ze vervolgens weer, om zo hun drugsgeld te kunnen witwassen
 2. Ruim 5 jaar celstraf voor witwassen. Een 59-jarige verdachte is in hoger beroep veroordeeld tot 65 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. Het Openbaar Ministerie eiste 5 jaar. De rechtbank legde eerder 5 jaar gevangenisstraf op. Aan de medeverdachten zijn.
 3. Straf witwassen. Financiële fraude wordt stevig bestraft en is alláng niet meer een ondergeschoven kindje. Jusititie heeft veel medewerkers in dienst die specifiek bezig zijn met financiële fraude als witwassen en ziet dit als een speerpunt

Witwassen - Strafrechtadvocaten-Wijze

Het witwassen van geld is een probleem dat de laatste twee decennia prominent aanwezig is op de internationale en politieke agenda. Dit heeft geleid tot heel wat vernieuwingen in het strafrecht, het strafprocesrecht en ook het financieel recht (Stessens, 1997) uit artikel 420bis van het Wetboek van strafrecht volgt dat een persoon zich schuldig maakt aan witwassen indien hij:•van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechtheb De strafbaarstelling van witwassen is geregeld in art. 420bis e.v. van het Wetboek van Strafrecht. Op de meest eenvoudige vorm van witwassen staat een maximum gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar en een geldboete van € 74.000,- Straf: Opzettelijk witwassen: 420bis: Je maakt je schuldig aan witwassen en weet ook dat dit strafbaar is: max. 6 jr. GS en GB 5de categorie: Opzettelijk eenvoudig witwassen: 420bis.1: Je hebt een voorwerp in je bezit waarvan je weet dat het door een strafbaar feit is verkregen: max. 6 mnd. GS en GB 4de categorie: Gewoonte witwassen: 420te

Wat is witwassen? FIU-Nederlan

Op witwassen was tot de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de Wet van 19 november 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten (WED) met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische. Witwassen Wetboek van Strafrecht Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 420bi . Wetboek van Strafrecht Artikel 420bis 1 Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: a hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel.

Sinds 1 januari jl. is het wetboek van strafrecht verrijkt met twee nieuwe artikelen: artikel 420bis lid 1 Sr (eenvoudig witwassen) en artikel 420quater lid 1 Sr (eenvoudig schuldwitwassen). Met de inwerkingtreding van deze artikelen is een einde gekomen aan de begrippen 'verhullen of verbergen' die deel uitmaken van het grondmisdrijf witwassen in artikel 420bis Sr witwassen witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf inleiding: afpakken criminele winsten via mat. sr materieel strafrecht reikt verschillende instrumente Internationaal Strafrecht Strafrechtelijk onderzoek vindt in toenemende mate plaats in internationaal verband als gevolg van immer meer grensoverschrijdende gepleegde strafbare feiten. De Nederlands autoriteiten ontvangen met regelmaat vanuit het buitenland rechtshulpverzoeken betreffende mogelijke strafbare feiten gepleegd in Nederland of het buitenland

Mr

Het strafbare feit witwassen - De Strafrechtadvocaa

Economisch strafrecht inclusief milieustrafrecht o Wet op de economische delicten Financieel strafrecht o Wet op financieel toezicht (gedrag financiële instellingen, maar ook: ongebruikelijke transacties, witwassen etc.) Fiscaal strafrecht en Douanestrafrecht o Algemene wet inzake rijksbelastingen o Algemene douanewet Militair strafrecht o. Schuldwitwassen Strafrecht. Schuldwitwassen is dus een vorm van witwassen waarvoor culpa is vereist.In het Wetboek van Strafrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen drie vormen van witwassen: Schuldwitwassen (art. 420quater Sr.): de verdachte verrichte witwashandeling terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig was Witwassen Eerste aanleg - meervoudig Strafrecht overig. Op 8 juli 2021 heeft de Rechtbank Rotterdam een eerste aanleg - meervoudig procedure behandeld op het gebied van strafrecht. Het zaaknummer is 10/750348-17, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBROT:2021:6604. De plaats van zitting was Rotterdam WWFT cursus voor advocaten 12 en 19 mei 2021 te Den Haag 2 punten PO voor EUR 121 in BTW. Leuk en leerzaam Witwassen Strafrecht Art. 420bis Sr - Artikel 420bis Wetboek van Strafrecht. Witwassen. Artikel 420bis. 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie: a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Fraude en witwassen strafrecht advocaat Weening

het tegengaan van witwassen, hetgeen ook is onderkend in de National Risk Assessments over witwassen en terrorismefinanciering (NRAs) en de beleidsmonitor witwassen. Dit zijn onder andere het Wetboek van Strafrecht, fiscale wetgeving waaronder de Algemene wet inzake rijksbelastingen Fraude en witwassen. Wij behandelen veel zaken die onder de noemer fiscaal strafrecht of financieel-economisch strafrecht vallen. Dat zijn over het algemeen vooral fraudezaken. Wat fraude precies is valt niet eenvoudig te beschrijven. Er zijn veel verschillende vormen van fraude. Denk aan valsheid in geschrifte, oplichting, faillissementsfraude. Eenvoudig witwassen geen bijzondere strafbepaling 05.03.2021 Eenvoudig witwassen geen bijzondere strafbepaling. De Hoge Raad oordeelt in deze zaak over twee interessante vragen. Ten eerste oordeelt ze over de vraag of de verdachte van belastingfraude en sociale-verzekeringsfraude ook moest worden veroordeeld voor witwassen

BijzonderStrafrecht

 1. In de strafvorderingsrichtlijn witwassen is vervolgens, mede naar aanleiding van de jurisprudentie van de Hoge Raad, opgenomen dat in gevallen waarin het witwassen een automatisch gevolg van het gronddelict is, zoveel mogelijk enkel een straf zal worden geëist voor het feit dat met de zwaarste hoofdstraf is bedreigd
 2. g van witwassen en financiering van terrorisme [Wwft] (25 juli 2018) Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorko
 3. Om witwassen tegen te gaan, zijn banken verplicht alle ongebruikelijke transacties te melden die zij bij hun klanten tegenkomen. Maar die meldingen leiden bijna niet tot strafzaken. Dirk Waterval.
 4. Vakinformatie | Fiscaal Strafrecht Witwassen Dit artikel spitst zich toe op de ontwikkelingen rondom het strafbare feit witwassen (art. 420bis Sr). Sinds de uitbreiding van de witwaswetgeving per 2017 staat witwassen weer volop op de (vervolgings)agenda. Oo
 5. Wetboek van Strafrecht Artikel 416 1 Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: a hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of ove
 6. Een strafrechtelijke procedure is een rechtszaak tussen een verdachte en het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie vertegenwoordigt het OM. Meestal begint een strafzaak bij de politie. De officier van justitie besluit vervolgens wel of niet te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis). In het strafrecht geldt dat de verdachte onschuldig blijft totdat het.

Straf voor witwassen Over de straf voor witwassen is niet zo heel veel te zeggen aangezien dit per individueel voorval bekeken wordt. Wel kan gezegd worden dat voor opzettelijk witwassen een maximumstraf staat van vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van 78.000 euro. Ook kunnen bepaalde beroepen voor de daders verboden worden in de toekomst Een binnen- of buitenlands onderzoek naar witwassen heeft grote gevolgen voor uw onderneming. Naast strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie, kunt u hierbij denken aan het bevriezen van gelden of het blokkeren van transacties. Juridische bijstan In de kern komt witwassen neer op het verbergen of verhullen van opbrengsten uit strafbare activiteiten. Vóór de strafbaarstelling van eenvoudig (schuld)witwassen was discutabel de situatie waarin het Openbaar Ministerie (OM) een verdachte vervolgde voor het enkel voorhanden hebben van een voorwerp (bijvoorbeeld contant geld) afkomstig uit eigen misdrijf van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1.2. 1. Inleiding . 1.1 Inleiding . In februari 2011 is op aanbeveling van het IMF een eerste leidraad opgesteld om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering strafbare feiten § Voorkòmen dat misdaadgeld een legale bestemming krijgt in de bovenwereld § Wet BIBOB kent niet het begrip witwassen maar spreekt over onrechtmatig verkregen voordeel, (artikel 3, eerste lid onder a.) § Vraag: Is er een betekenisverschil met het begri

HR geeft aan of en zo ja, op welke wijze na veroordeling

 1. Er komen bijzonder weinig strafzaken voort uit meldingen die banken of accountants afgeven over witwassen. De kwaliteit van de meldingen is onvoldoende om een kans van slagen te hebben bij de rechter. Dat meldt dagblad Trouw. Op dit moment heb je soms de indruk dat het hele meldsysteem voor niets is, citeert de krant Brigitte Unger.
 2. ele organisatie' die bestond uit vijftien verdachten. De Osse familie R. had volgens het OM als doel had het plegen van misdrijven. Het gaat onder meer om het bezit en handelen in drugs en wapens en witwassen
 3. elen die via de bankrekeningen van deze mensen geld witwassen. Met een financiële beloning in het vooruitzicht geven, veelal jongeren (o.a. studenten, scholieren) toestem
 4. Derde bank met problemen op controle witwassen Het Openbaar Ministerie (OM) dreigt, Zo moet het OM nu bekijken of er voldoende bewijs is of de oud-bestuurders strafbare feiten hebben gepleegd
 5. ele organisatie als vangnet voor indirecte betrokkenheid van onderne
 6. Barendrechtse fruithandelaar krijgt jaar cel vanwege witwassen. De eigenaar van een Barendrechtse fruithandel heeft een jaar gevangenisstraf gekregen en moet € 637.245 boete betalen. Gerard de K. (68) kreeg de straf vanwege witwassen. Zijn naam kwam naar voren tijdens een onderzoek naar cocaïnehandel in België

Man uit Eerbeek veroordeeld voor witwassen na Marktplaatsoplichting . Zutphen, 13 juli 2021 De rechtbank veroordeelt een 22 Straf. In de strafmaat kijkt de rechtbank naar het strafblad van de man. Hieruit blijkt dat hij in 2018 al een keer is veroordeeld voor een soortgelijk feit Advocaat witwassen in Amsterdam nodig? De strijd tegen het witwassen is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Als er bij u grote coupures geld worden aangetroffen, dan wordt er vaak door justitie van uitgegaan dat dit geld van misdrijf afkomstig is 5 Witwassen 123 O.S. Pluimer en W.S. de Zanger 1 Inleiding 123 2 Historische ontwikkeling 124 3 De strafbaarstellingen van witwassen 129 4 Witwassen in het bijzonder strafrecht 164 6 De Wet op de economische delicten 175 E. Gritter 1 Inleiding 175 2 Het systeem van de WED: artikel 1, 1a, 2 en 6 176 3 Voorschriften 181 4 Straffen en maatregelen 18 Advocaat (Financieel. Economisch) Strafrecht. De strafrechtadvocaten van LexQuire Tax & Law hebben naast ervaring met het commune strafrecht en het verkeersstrafrecht, ruime ervaring en expertise in onder meer: 5. Fraude zaken (Btw fraude, Hypotheekfraude, Faillissementsfraude, etc.) 5. Valsheid in geschrifte. 5. Witwassen Een 31-jarige man uit Bovensmilde is voor drugsbezit, bijstandsfraude en witwassen veroordeeld tot een celstraf van 227 dagen, waarvan 120 dagen (vier maanden) voorwaardelijk. De man heeft het.

Witwassen biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Hiertoe wordt niet alleen ingegaan op de jurisprudentie en wetgeving inzake witwassen, maar ook op aan witwassen verwante onder­werpen zoals het (conservatoir) beslag, de verbeurdverklaring, de kasopstelling 1 STRAFRECHTELIJKE BEWIJSPROBLEMATIEK INZAKE DE BESTRIJDING VAN WITWASSEN: DOORBREKING VAN DE SCHIJNBARE LEGALE HERKOMST EN DE PRESUMPTIE VAN ONSCHULD D. KLAVERSTIJN APRIL. 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING p. 3 HOOFDSTUK 1 HET MISDRIJF WITWASSEN: BEWIJSPROBLEMATIEK 1.1 BEWIJSPROBLEMATIEK: WELKE MISDAAD MAG NIET LONEN? p BEWIJSPROBLEMATIEK: CATCH ALL p BEWIJSPROBLEMATIEK: UIT ENIG MISDRIJF AFKOMSTIG p.

Witwassen: de silent killer van het ondernemingsstrafrech

Video: Advocaat witwassen - Strafrecht advocaat Rotterdam - Eva Koo

Bart StapertHoofdverdachte van liquidatie Moon Tong Choi (64): ‘Ik hebCaroline Buisman StapertWiersum Advocaten in StapertMelissa Slaghekke - advocaat strafrecht | Cleerdin & Hamer